مقایسه تغذیه‌ای جیره بیومار،میگو،کرم خونی بر پارامترهای رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی در بچه‌ماهی آکواریومی جوئل(Hemichromis bimaculat us )

نویسندگان

ساری

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه تغذیه­ای جیره بیومار، میگو، کرم خونی بر پارامترهای رشد، بازماندگی و فراسنجه­های خونی در بچه­ماهی آکواریومی جوئل (Hemichromis bimaculatus) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار کرم خونی، تبمار میگو خشک شده و تیمار شاهد با غذای  بیومار بود. غذادهی روزانه 4 وعده تا حد سیری ماهی طی 8 هفته دوره­ی پرورش صورت گرفت. در انتهای آزمایش فراسنجه­های رشد، خونی و سرمی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای مختلف از نظر درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه اختلاف معنی‌داری داشتند(05/0P<) درحالیکه ضریب­تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و درصد بازماندگی اختلاف معنی‌داری را بین تیمارها نشان ندادند(05/0P>). مطالعه فاکتورهای خونی و بیو شیمیایی نشان داد که تفاوت معنی‌داری در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و تری­گلیسیرید بین تیمارها و شاهد وجود داشت (05/0P<) ولی تعداد گلبول­های قرمز، گلبول­های سفید و پروتئین تام اختلاف معنی­داری را نشان ندادند (05/0P>). بیشترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت در تیمار شاهد و تری­گلیسیرید در تیمار 2 مشاهده گردید و کمترین مقادیر هماتوکریت و تری­گلیسیرید در تیمار 1 و هموگلوبین در تیمار 2  بود.

عنوان مقاله [English]

Comparing Biomar Nutritional Diet, Shrimp, Blood Worms on Growth Parameters, Survival and Blood Parameters of Juvenile Joel (Hemichromis bimaculatus)

نویسندگان [English]

  • Sara Jafari
  • Batoul Adhami
چکیده [English]

 This study was performed to compare the Biomar nutritional diet, shrimp, bloodworms on growth parameters, survival and blood parameter of juvenile aquarium Joel (Hemichromis bimaculatus). The experiment treatments consisted of blood worms, dried shrimp and control treatment that were Biomar food. Daily feeding was performed 4 times in a day to satiation and breeding fish took place over 8 weeks. At the end of the experiment growth, blood and serum parameters were determined. The results showed that different treatments in the percentage of body weight gain and specific growth rate were significantly different (0.05 > P) while FCR, condition factor and survival rate no significant difference between treatments have showed (P>0.05). The highest percentage of body weight gain and specific growth rate in the control treatment and the lowest one were observed in treatment 1. Hematological and biochemical study showed significant differences in hematocrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC and Tri-glycerides was seen between treatments (P <0.05), but the number of red globule, white globule  total protein did not show a significant difference (P>0.05). The highest levels of hemoglobin and hematocrit were observed in control and Tri-glycerides cased 2 and the lowest hematocrit and hemoglobin in the Tri-glycerides in treatment 1 and treatment 2.