بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه

نویسندگان

سوادکوه

چکیده

 به منظور تعیین تنوع زیستی، فراوانی و پراکنش گونه ماهیان موجود در رودخانه دینورآب اقدام به تعیین حداقل ۳ ایستگاه در مسیر رودخانه شده است. نمونه­برداری بصورت فصلی انجام و نمونه­­های صیدشده پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده از کلید شناسایی معتبر تا حد گونه شناسایی شدند. در این تحقیق 19 گونه ماهی شامل ۴ خانواده (Cyprinidae)، (Nemacheilidae) ،(Cobitidae) (Poeciliidae) نمونه­برداری شد که متعلق به گونه فوق رده ماهیان استخوانی (Osteichthyes) و رده شعاع بالگان (Actinopterygii) می­باشند و از خانواده (Cypriniadae) نیز 9 جنس مختلف مورد شناسایی قرار گرفت که ۷ جنس آن شامل(Alburnus ، Alburnoides، Barbus ، Capoeta ،Garra ، Chondrostoma ، Cyprinion) در زمره گونه­های بومی و ۲ جنس آن شامل (Pseudorasbora) و (Carassius) گونه­های وارداتی می­باشند. از خانواده (Nemacheilidae) نیز سه گونه (Oxynoemacheilus kermanshahensis، Oxynoemacheilus kiabi و  (Oxynoemacheilus sp شناسایی شد که(Oxynoemacheilus kermanshahensis و (Oxynoemacheilus kiabi گونه­های بوم­زاد ایران هسنتد. همچنین از خانواده (Cobitidae) جنس ((Cobitis sp مورد شناسایی قرار گرفت و از خانواده (Poeciliidae) یک گونه ((Gambusia holbrooki  شناسایی گردید. در بین خانواده­های ماهیان شناسایی شده کپورماهیان با نوساناتی در همه جا کاملاً غالب بوده­اند. از بین این گونه­ها ۵ گونه دارای ارزش اقتصادی، ۱۲ گونه دارای ارزش صید ورزشی، ۸ گونه زیبایی­شناختی و ۱۵ گونه هم دارای ارزش اکولوژیک هستند.

عنوان مقاله [English]

A Survey on Biodiversity, Abundance and Distribution of Dinorab River Fish

نویسندگان [English]

  • hossein Taghiyan
  • Maryam Sahapouri
  • Vahid Mohammadi
  • ali alizadeh
چکیده [English]

In order to determine the biodiversity, abundance and distribution of the fish species of the Dinorab river, at least 3 stations were set. Samples were gathered seasonally and identified by valid identification keys, up to species. In this study 19 fish species including 4 families (Cyprinidae, Nemacheilide, Cobitide, and Poeciliidae) were gathered which belonged to Osterichthys superclass and Actinopterygii class Also 9 genus of Cyprinidae family which including ( Cyprinion, Gara, Chondrostoma, Capoeta, Barbus, Alburnoides, Alburnus), and 3 species of Nemacheilidae family (Onynemaheilus kerman shahensis, O. Kiabi and Oxynemacheilus sp.) were identified. Also the Cobitis sp. As a genus of Cobitidae family and Gambasia holbrooki as a species of poeciliidae family were identified. 5 of these species have economic value, 12 of them have sport fisheries value, 8 of t hem have aesthetical value and 15 of them have biological value.