اولویت‌بندی عوامل تعیین غلظت کشنده (LC5096h ) کلریدکادمیوم در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)

نویسندگان

گلستان

چکیده

  در این مطالعه به تعیین غلظت­کشنده فلز­سنگین کلریدکادمیوم در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus Carpio) و ماهی کاراس­طلایی (Carassius auratus) در شرایط آزمایشگاهی با هدف تأثیر سمیت کلریدکادمیوم بر میزان مقاومت بچه­ماهیان این دو ماهی در مقادیر محاسباتی LC50  پرداخته شد. پس از طی دوره آداپتاسیون، 105 قطعه بچه­ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 18 گرم و طول کل 12 سانتی­متر و 105 قطعه بچه­ماهی کاراس­طلایی با میانگین وزنی 15 گرم و طول کل 7 سانتی­­متر استفاده شد. آزمایش LC50  پس از تعیین محدوده کشندگی و تعیین غلظت­های سم کلرید­کادمیوم صورت گرفت. آزمایش­­ها در 9 تیمار و 3 تکرار برای هر دو ماهی در طول مدت 96 ساعت انجام گرفت. به­­منظور تجزیه­­ و ­تحلیل داده­­های حاصل از آزمایش از نرم­­افزارهای SPSS و پروبایت آنالایزر استفاده شد. براساس نتایج به­­دست آمده LC50  ماهی کاراس طلایی (2/11) میلی­­گرم در مقایسه با ماهی کپور(77/9) میلی­­گرم بر لیتر بود و می­توان نتیجه گرفت که کلریدکادمیوم سمیت نسبتاً شدیدی بر ماهیان مورد آزمایش داشته و ماهی کاراس­طلایی در مقایسه با کپورمعمولی در مقابل سم کلرید­کادمیوم از مقاومت بیشتری برخوردار است.

عنوان مقاله [English]

Prioritize the Factors Determining the Lethal Concentration (LC5096h) Cadmium Chloride in Common Carp (Cyprinus carpio) and Golden Goldfish (Carassius auratus

نویسندگان [English]

  • aliakbar hedayati
  • ahmadreza jebeleh
چکیده [English]

      In this study, the lethal concentration of cadmium chloride on common carp (Cyprinus carpio) and Goldfish (Carassius auratus) were measured for computing the amounts of LC50 with the aim to influence the toxicity of cadmium chloride on the strength of these two fish juveniles. After adaptation, 105 common carp with an average weight of 18 grams and length of 12 cm and 105 Goldfish with an average weight of 15 grams and total length of 7 cm were used. After determining range finding test, the LC50 test were done and concentrations of cadmium chloride were determined. Study was at 9 treatments and 3 replications for each species during 96 hours. SPSS software was used to inserts data and probit analyzer was used. Based on the results obtained LC50 of Goldfish (11.2 mg/l) compared with Carp (9.77 mg/l), can be concluded that cadmium chloride is a rarely toxic heavy metal and goldfish is more resistance to the toxin cadmium chloride than common carp.