بررسی اثرات جایگزینی هیدرولیز پوست گاو با آرد ماهی بر شاخص‌های خونی ماهی (Flower horn)

نویسندگان

1 تهران شمال

2 تهران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی فاکتورهای خونی در ماهیان فلاور هورن (Flower horn) که با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو تغذیه شده اند، صورت گرفت. تعداد 216 عدد ماهی با میانگین وزنی و طولی  به ترتیب (g) 2/0  95/0 و cm 2/0  7/3 در طول صد روز دوره پرورش با درصدهای مختلف هیدرولیز پوست گاو مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی 40 درصد هیدرولیز پوست گاو تعداد گلبول قرمز با میانگین 106× (33/0  5/2)، درصد هماتوکریت (72/1±25) و هموگلوبین با میانگین (66/1  ±5/8) گرم در دسی لیتر، نسبت به گروه شاهد افزایش   معنی داری داشت (05/0>p). همچنین بیشترین تعداد گلبول سفید 103× (82/1  1/18) نیز مربوط به جیره حاوی 40 درصد هیدرولیز بود که نسبت به جیره شاهد افزایش غیرمعنی­داری داشت (05/0p>). بیشترین مقادیر فاکتور MCV مربوط به تیمار 100 درصد با میانگین (32/0 04/1) بود (05/0>p) و کمترین مقادیر آن نیز مربوط به تیمار 60 درصد با میانگین (52/0 96/0) بود (05/0>p). در مورد فاکتور MCH بیشترین مقادیراندازه گیری شده مربوط به تیمار شاهد با میانگین (72/0 45/3) بود و کمترین مقادیر آن مربوط به تیمار 20 درصد با میانگین (24/0 36/3) بود (05/0>p). در مورد فاکتور MCHC نیز بیشترین مقادر اندازه گیری شده مربوط به تیمار 20 درصد با میانگین (81/3 00/35) اندازه گیری گردید و کمترین آن نیز مربوط به تیمار 60 درصد با میانگین (78/3 39/28) بود (05/0>p). بنابراین، بهترین سطح هیدرولیز پوست گاو برای افزودن به جیره غذایی ماهی زینتی فلاور هورن (Flower horn) سطح 40 درصد بود.

عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Replacement Cow Skin Hydrolyze with Fish Meal on Blood Indexes in Flower Horn Fishes

نویسندگان [English]

  • amir veysi 1
  • abdolrahim vosoughi 1
  • shahram dadgar 2
چکیده [English]

The present study was designed to evaluate blood factors in the Flower horn fishes that were fed with different levels of hydrolyzed cow skin. 216 fishes with average weight and length, respectively, 0.95 ± 0.2 (g) and 3.7 ± 0.2 (cm) during the 100-days period of experiment were fed. Results showed that in the treatments fed diets containing 40% hydrolyzed cow skin, number of RBC with mean  (2.5 ± 0.33) ×106 , percent of Htc (25 ±1.72) and hemoglobin (8.5 ±1.66) grams per deciliter, was increased compared to controls (p<0.05). The maximum of WBC (18.1 ± 1.82) ×103 was related to diet containing 40% hydrolyzed cow skin too that had non-significant increase compared to the control diet (p>0.05). The highest values of MCV factor with average (1.04 ±0.32) was related to treatment %100 (p< 0.05) and the lowest values of it with average (0.96 ±0.52) was related to treatment 60% (p< 0.05). But in MCH, the highest measured values with average (3.45 ±0.72), was related to the control diet and the lowest values of it with average (3.36 ±0.24) was related to treatment 20% (p<0.05). In MCHC factor, the highest measured values with average (35.00 ±3.81), was related to the treatment 20% and the lowest values of it with average (28.39 ±3.78) was related to treatment 60% (p< 0.05). So, the best level of cow skin hydrolysis to add to the diet of ornamental fish Flower horn was 40%.