تأثیر عصاره‌های گیاهان سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis) و گل ‌محمدی (Rosa damascene) بر کاهش میزان استرس با تأکید بر میزان کورتیزل، گلوکز و لاکتات در برابر حمل ونقل در ماهی تزئینی گرین ترور(Andinoacara rivulatus)

نویسندگان

1 بابل

2 لاهیجان

چکیده

   با توسعه صنعت پرورش ماهی در کشور و افزایش تعداد پرورش­دهندگان، خرید بچه ماهی و جابجایی و نگهداری بچه ماهیان، یکی از زنجیره­های مربوط به این صنعت محسوب می­شود. تهیه بچه ماهی، حمل و نقل و اکسیژن­دهی به ماهی مسائلی است که در بازماندگی و رشد ماهیان در جابجایی و نگه­داری های کوتاه مدت تأثیر به سزایی دارد،  در این بررسی 6 گروه آمایشی از عصاره های گیاهی سنبل الطیب و گل محمدی به همراه گروه شاهد در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت در این آزمایش تعداد 420 ماهی گرین ترور(Aequidens rivulatus) در معرض عوامل تنش­زا قرار گرفته تا الگوهای پاسخ استرس فیزیولوژیکی در این گونه ها تعیین بشود. مهمترین پاسخ در افزایش سه برابری در سطوح کورتیزول (حداکثر مقدارng/ml 146) و افزایش معنادار در سطوح گلوکز (5/1 برابری) در انتهای مسیر پس از انتقال در گروه شاهد دیده شد که این افزایش در تیمار گل محمدی3% کمترین مقدار را داشت، پس از تنش حاد جابجایی، شاهد افزایش سریع در کورتیزول بوده (نقطه اوج به میزان ng/ml 121 پس از طی نمودن نیمی از مسافت انتقال) نتایج  نشان می­دهد که همانند ماهیان دیگر، مسافت و میزان تنش باعث پاسخ فیزیولوژیکی شد و با کاهش این استرس می­توان میزان تلفات در انتقال را کاهش داد. 

عنوان مقاله [English]

Effects of Extracts of Valeriana officinalis and Rosa damascene on the Stress Level by Focusing on Cortisol, Glucose and Lactate in Transportation of Andinoacara rivulatus

نویسندگان [English]

  • sadaf aliakbarzadeh 1
  • masoud farrokhrouz 2
  • abbasali zamini 2
چکیده [English]

With the development of fish breeding industry in the country and increasing the number of breeders and buying fish, transmission and maintenance of fish known as one of the related chain to this industry. Preparation of fish, forming oxygen and transport of fish are parameters to be fitted in the survival and growth of fishes and will be affected to short-term holding and transferring. In this study 6 preparatory groups were chosen from extracts of Rosa damascene & Valeriana afficinalis with 3 repeats of control group. In this experiment the number of 420 green terrors (Aequidens rivulatus) exposed to determine patterns of physiological stress responses in the species. The most important response related to increase in 3 equal Cortisol levels (Max 146 ng/ml). After acute displacement, stress had a quickly increase in the levels of Cortisol. Result showed that, like other fishes, the distance and amount of stress have caused physiological response and reducing the amount of these stresses can lead the losses in transmission.