بررسی ترکیب بیوشیمیایی لاشه فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل (Zingiber officinale)

نویسندگان

آزادشهر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیب بیوشیمیایی لاشه فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی تغذیه شده با عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بود. بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی 8/0±15 گرم به روش خوراکی و با سطوح  5/0% و 1% عصاره هیدروالکلی زنجبیل به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نمونه­برداری در انتهای دوره پرورش از بافت بدن صورت گرفت و شناسایی اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف انجام شد. نتایج نشان داد در محتوای اسیدهای چرب اشباع (ΣSFA) تفاوت معنی­داری بین ماهیان تغذیه شده با عصاره زنجبیل و گروه شاهد مشاهده نشد. در میزان اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع (MUFAΣ) تفاوت معنی داری بین تیمار بدست آمد (05/0>p) و بیشترین میزان در تیمار 1% تعیین گردید. بیشترین میزان اسید چرب چندغیراشباع در تیمار 5/0% عصاره زنجبیل مشاهده شد و تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت(05/0>p). بیشترین نسبت w-3/w-6 مربوط به تیمار 5/0% عصاره بود ولی به لحاظ آماری اختلاف معناداری بین تیمارهاوجود نداشت. بیشترین شاخص PUFA/SFA بطور معنی داری در ماهیان تغذیه شده با عصاره 5/% زنجبیل بدست آمد (05/0>p). در مجموع می­توان نتیجه گیری کرد با توجه به اینکه نسبت  PUFA/SFA و ω-3/ω-6   در ماهیان تغذیه شده با عصاره زنجبیل بهبود معنی داری یافته است لذا افزودن عصاره زنجبیل می تواند باعث افزایش ارزش غذایی پروفایل اسید چرب، تولید فیل ماهی ارگانیک و سلامت مصرف کننده شود.

عنوان مقاله [English]

Study on Fatty Acid Combination of Giant Sturgeon (Huso huso) Juveniles Carca which Fed different Levels of Gingar (Zingiber officinale)

نویسندگان [English]

  • samaneh safari
  • reza akrami
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the biochemic combination of Giant sturgeon (Huso huso) juveniles carcass which fed with Gingar (Zingiber officinale) extract. Fish with average initial weight 15 + 0.8 g fed 0.5% and 1%

 of Gingar Hydroalcohol extract for 8 weeks. Samples were gathered in the final of experimental period and the fatty acids were determined by Gas chromatography. Results show that there were no  significant differences between saturated fatty acids (&sum; SFA) amounts of Gingar treatment and control  (p>0.05) but there were significant difference between them in &sum; MUFA content (p<0.05) and the most was observed in the treatment which fed 1 % Gingar. The most amount of PUFA was observed in the treatment which fed 0.5 % Gingar. The most relation of W-3 / W-6 was observed from the 0.5% treatment but with no significant difference with control (p>0.05). The most index of PUFA/SFA was observed in the treatment which fed 0.5% Gingar (p<0.05). In conclusion, the nutrition performance was approved in treatments which fed Gingar, so the dietary Gingar supplement determined beneficent for fatty Acids nutritional value and organic aquaculture of  Giant sturgeon and consumes health too.