تأثیر کنسروسازی بر میزان تغییرات هیستامین بافت عضله روشن و تیره ماهی مسقطی (Katsuwonus pelamis)

نویسندگان

1 واحد اهواز

2 اهواز

چکیده

      با توجه به اهمیت ماهی و سایر فرآورده­های دریایی به عنوان یک منبع پروتئینی با ارزش و قابل دسترس و با توجه به فسادپذیری سریع این محصولات، 15 نمونه ماهی هوور مسقطی (Katsuwonuspelamis) که از بندرعباس صید گردیدند و همچنین 15 عدد کنسرو نیز از این ماهیان تهیه گردید، به منظور اندازه­گیری میزان هیستامین در عضله تیره و روشن ماهیان و همچنین در کنسرو ماهیان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا ماهیان بیومتری شده و سپس عضلات تیره و روشن از یکدیگر جدا گردیدند. همچنین از محتوی داخل قوطی کنسرو نمونه برداری صورت گرفت.اندازه گیری میزان هیستامین به روش Schultz و با کمک دستگاه الکتروفوز انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که میانگین میزان هیستامین در نمونه های ماهی هوور در عضله تیره 46/52±3/154و در عضله روشن05/47±4/124میلی گرم در گرم و میزان هیستامین در کنسرو ماهیmg/g 59/87±52/160 می باشد(05/0P<). مقادیر هیستامین در تمام نمونه ها، بالاتر از حداکثر میزان پذیرفته شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (ppm20) بود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Cannery on amounts of White and Dark Muscles Histamine of Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Setayeshfar 1
  • abolfazl askari 2
  • ebrahim rajabzadeh 2
چکیده [English]

Due to the importance of fish and aquatic products as the protein sources and quick corruption of them, 15 samples of skipjack tuna (kutsuwonus pelamis) and 15 can of them were gathered to measure the Histamine content of white and dark muscles of them. So firstly the white and dark muscles of fish were separated and the samples were gathered from the cans. This Histamine was measured by Schultz method and Electrophores. The results show that the average Histamine content of dark muscles were 154.3 + 52.46 mg/g and in white muscles were 124.4 + 47.05 mg/g, also in cans samples were 160.52 + 87.59 mg/g (p< 0.05). The Histamine content were above of the maximum limits(20 ppm) which announced by FDA.