بررسی تأثیر استفاده از بیومس جلبک اسپیرولینا و هویج بر رنگ‌‌آمیزی بدن سیکلیدمالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra)

نویسندگان

1 واحد اهواز

2 بوشهر

چکیده

در این پژوهش تأثیر پودر اسپیرولینا (Arthrospira maxima) و هویج (Daucus carota) بر تغییرات رنگ بدن330 قطعه ماهی سیکلید مالاوی زبرا (Pseudotropheus zebra) با وزن متوسط 15 گرم در دوره­ی سی و پنج روزه، جهت بررسی تأثیر آنها بر رنگ ماهیان،  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بهینه استفاده از هویج به صورت بخارپز شده ترکیبی با جیره تر برای این گونه 20 درصد بوده و تمام فاکتورهای بررسی شده به استثنای فاکتور ته رنگ نسبت به گروه شاهد دارای اختلاف معناداری بودند(0.05(P< و در آزمایش دوم نیز سطح 15 درصد اسپیرولینا بهترین نتایج را نسبت به سطوح دیگر نشان داد و تمام فاکتورهای مورد بررسی نسبت به گروه شاهد اختلاف معناداری را نشان دادند (0.05 P<). در نتایج رنگ سنجی فاکتور، در هر دو آزمایش بیشترین تغییرات را بروز داد و به طور کلی اشباع شدن طیف رنگ آبی بسیار مشهود تر از طیف قرمز رنگ بود. در این مطالعه اسپیرولینا به عنوان ماده کارتنوئیدی برتر تعیین شد.

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effects of Spirulina's (Arthrosphia Maxima) Biomass and Carrots on Body Pigmentation of Pseudotropheus Zebra

نویسندگان [English]

  • Mehran javaheri 1
  • abdolrahim pazira 1
  • omid pirnia 1
  • sahar kalantar 2
چکیده [English]

        This study evaluates the effects of Spirulina (Arthrosphia Maxima) and carrots (Daucus carota) powder on body color changes of 330 Pseudoteropheus zebra with average 15 g initial weight, in 35 days experimental period. As the results showed, the best content of steamed carrot in wet diet was 20 %, and all the factors except background color showed significant differences with control treatment (p<0.05). In both experimental groups, the colorimetric factor showed significant differences with control treatment and the saturation of blue spectrum was more than red spectrum. In conclusion, the spirulina was the better carothenoid pigment.