بررسی پاسخ‌های کشندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نفت گاز تجاری

نویسندگان

گرگان

چکیده

      ماهی­ها یکی از مهم­ترین موجودات آبزی می­باشند که به علت ارزش اقتصادی و حساسیت در مقابل آلاینده­ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند و به همین دلیل جهت انجام آزمایش­های زیست­سنجی در بعد وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرند. آزمون سمیت حاد در ماهیان کپور معمولی به وزن 18 گرم و طول 12 سانتی­متر انجام شد. به ترتیب غلظت­های 0، 2، 5، 10، 20، 40، 60، 80، 100، 200، 400، 600، 800 و 1000 ppm در زمان­های 0، 24، 48 و 96 ساعت برای گازوئیل تجاری در نظر گرفته شد. پردازش آماری داده­ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS و روش تحلیل آماری Probit analysis با سطح اطمینان 95 درصد انجام شد. در این مطالعه درگروه شاهد ماهی کپور معمولی هیچ مرگ و میری مشاهده نشد و نیز در غلظت  1000 میلی­گرم در لیتر، تلفات 100% ماهیان مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان می­دهد که LC5096h  گازوئیل تجاری برای ماهیان کپور معمولی برابر با 18/697 ppm است. حداکثر غلظت مجاز (MAC Value  ) این سم برابر 718/69 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید. ماهیان کپور معمولی نسبت به اثرات نامطلوب گازوئیل تجاری مقاوم نیستند و با نشت تانکرهای سوخت و ورود این ترکیبات به محیط زیست دریایی، باعث مرگ و تلفات بسیاری از این ماهیان می­شود.

عنوان مقاله [English]

Study of Mortality Responses of Common Carp (Cyprinus carpio) during Exposure to Commercial Gasoline

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Hedayati
  • fatemeh Daraboitabar
چکیده [English]

Acute toxicity test on common carp weighing 18 grams and length 12 cm was performed. With concentrations of 0, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800 and 1000 ppm measured at 0, 24, 48 and 96 hours were considered for commercial diesel . Processing data using SPSS software and statistical analysis Probit analysis was performed with a confidence level of 95%. The common carp no deaths were observed in the control group and the concentration of 1000 mg, 100% fish mortality was observed. The results show that LC5096h commercial diesel common carp is equal to 697/18 ppm. Maximum allowable concentration (MAC Value) that venom against the 69/718 mg per liter respectively. Common carp are not resistant to the adverse effects of commercial diesel fuel tanks with leaks and the entry of these compounds in the marine environment, death and loss of many of these fish.