بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود(استان مازندران) با استفاده از ماکروبنتوزها

نویسندگان

1 تهران

2 واحد بابل

چکیده

کفزیان در اکوسیستم های آب جاری و ساکن نقش مهمی را ایفا می­کنند. این تحقیق در رودخانه کلارود بابل(استان مازندران) از آبان1389 تا شهریور1390 به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود با استفاده از شناسایی جامعه بی­مهرگان کفزی در سطح خانواده پرداخته شده است و نتایج این بررسی با شاخص دیگری به نام نسبPT ( (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichopteraبه Chironomidae مقایسه گردید. نمونه­برداری درچهار فصل و شش ایستگاه به ترتیب در مناطق دیوا (ایستگاه اول)، بورا(ایستگاه دوم و سوم)، سفیدطور(ایستگاه چهارم)،شوبکلا (ایستگاه پنجم) و پل محمدحسن‌خان بابل (ایستگاه ششم) صورت گرفت. بی­مهرگان کفزی به وسیله نمونه­بردار کمی سوربر جمع­آوری شده است. همزمان با نمونه­برداری از ماکروبنتوزها، متغیرهای هیدرولوژیک نیز در هرایستگاه ثبت شد.به طور کلی کفزیان رودخانه از دو شاخه بندپایان و کرم­های پهن شامل 5 رده 8 راسته و 12 خانواده بودند که حداکثر تنوع و تراکم در فصل بهار و حداقل تنوع و تراکم را در فصل تابستان در تمام ایستگاه­ها نشان داد، همچنین ایستگاه اول و ششم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع بودند. کیفیت آب رودخانه براساس راهنمای کیفی آب هیلسنهوف برای مقادیر مختلف آلودگی آلی، در بالادست دارای شرایط خیلی خوب (احتمال وجودآلودگی آلی در حد بسیار جزیی) و در میان دست و پایین دست با شرایط خوب (احتمال وجودآلودگی آلی درحد جزیی) ارزیابی شد.

عنوان مقاله [English]

Study the Quality of Kelaroud River (Mazandaran Privince) with Using Macroinvertebrates

نویسندگان [English]

  • abolrahim voasooghi 1
  • saber vatandoust 2
  • Maedeh babazadeh 2
چکیده [English]

The Investigation at Water quality of Kelaroud River by HFBI (Hilsenhoff’s Family–Level Biotic Index) method. In this research task to the water quality of Kelaroud river using biotic index HFBI and identifying the society of macroinvertebrates upon level of the family. Result of this index with other index compared: EPT/ Chironomidae, .This task was achieved with in the year 1389-90 with taking4 season sampling in six different stations as below I) Diva “1st station”  II) Up stream of Bura “2nd station” III) Lower of Bura “3rd station”  IIII) Sefid tur“4th station” IV) Shub kola“5 th station”  V) Mohamad hasankhan bridge“6th station”  was taken at the same time of sampling from macroinvertebrates is sampled using  Surbur quantitative sampler and it has identified for family level in the laboratory, by Using loop separation, the physical and hydrologic variation. Generally, organisms on the Kelarud River substrate are form 2 different groups as indicated: Arthropods, Flat Worms, Consist of 5 classes, 8 orders, 12 families. Ä°n which they have most variety and aboundance in the spring season, also systematically they are having least variety and aboundance in the summer season as it has been detected during sample taking at the time on test achivement. Where result was indicated that an arrangement of organisms in most and least variety and aboundance at the first and sixth sampling station. The water quality from the Kelarud river was seen as below regarding Hilsenhoff water quality refrencing: The river water components quality was evaluated with basis of water components qulity guidance-Hilsenhoff of different amount of biochemical pollution at upstream had benedicite conditions (At least amount of water biochemical pollution) and mid & downstream had well conditions (Low water biochemical pollution). The disturbances of human made such as excavation, constructional operation, destruction of frenches zone and herbal covering in the stream, were more than organic pollution cause decline of the macroinvertebrates diversity in some places in the stream.