مقایسه‌ی هماوری گاوماهی شنی (Neogobius pallasi ,Berg 1916) در رودخانه‌های بابلرود و تجن (استان مازندران)

نویسندگان

1 واحد بابل

2 تهران

چکیده

با توجه به اینکه گاوماهیان از لحاظ تغذیه ماهیان خاویاری دریای خزر اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل هماوری گاوماهی شنی (Neogobius pallasi)، در رودخانه های بابلرود و تجن بررسی گردید. برای انجام این بررسی، 197 گاوماهی شنی از فروردین  تا مرداد 1390 در فصل تخمریزی از رودخانه های تجن(ساری) و بابلرود(بابل)بااستفاده از دستگاه الکتروشوکر(V300-200) صید شد.از این تعداد103 ماهی که هنوز تخمریزی نکرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده بیشترین میانگین طول استاندارد ماهی43/1±99/96 میلیمتر، وزن بدن 83/9±01/25گرم، وزن گناد03/1±39/1 گرم و هماوری مطلق 49/8±19/952 عدد تخمک مربوط به گاوماهی شنی رودخانه تجن و کمترین آن بترتیب 38/1±12/74 میلیمتر، وزن بدن 23/7±03/11 گرم، وزن گناد27/0±61/0 گرم و 24/2±53/684عدد تخمک مربوط به گاوماهی شنی رودخانه بابلرود بود. بیشترین و کمترین میانگین هماوری نسبی به ترتیب 65/3±96/76 و 65/2±39/39 عدد مربوط به گاوماهیان شنی رودخانه بابلرود و تجن بوده است. بیشترین میانگین قطر تخمک  28/0±11/1 میلی متر و شاخص گنادوسوماتیک 05/5±44/7 درصد مربوط به گاوماهیان شنی رودخانه بابلرود و کمترین آن بترتیب معادل 28/0±06/1 میلی متر و10/3±66/5 درصد مربوط به گاوماهیان شنی رودخانه تجن بود. با توجه به فاکتورهای زیست سنجی و هماوری اندازه گیری شده اختلاف معنی داری بین دو رودخانه مذکور وجود ندارد(p>0.05).

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Fecundity of Sand Goby(Neogobius pallasi) in Babolroud and Tajan Rivers in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholizadeh 1
  • Saber Vatandoust 1
  • Bagher mojazi 2
چکیده [English]

    Considering its Gobiidea and feeding fish sturgeon Caspian Sea highest main and the need to fecundity this fish, this study was done in Babolroud and Tajan rivers in Mazandaran. In order to conduct the study, 197 Sand goby we were caught using an Electros choker machine (V300-200) in the spring of 1390 ,which was the spawning season, at the Tajan River (Sari) and Babolrood (Babol). 103 fish which had not spawned were analyzed. According to the results of the study, the highest average standard length of fish 96.99 ± 1.43, body weight 25.01±9.83 g , gonad weight 1.39 ± 1.03 g and absolute fecundity 952.19 ± 8.49 number of egg fish  belonged to sand goby  in Tjan and the least average of  standard length 74.12 ± 1.38 mm, weight 11.03 ± 7.23 g, gonad weight 0.61 ± 0.27 g and 684.53 ± 2.24 numbers of egg  were reported for Sand goby  on the babolrod river. The maximum and minimum averages of relative fecundity were respectively 76.96 ± 3.65 and 39.39 ± 2.65 Sand goby in  Babolroud and Tajan Rivers. The highest mean of egg diameter 1.11 ± 0.28 mm gonad somatic index 7.44 ± 5.05% belonged to  sand goby  in  Babolroud  river and the  lowest, percentages were respectively 1.06 ± 0.28 mm and 5.66 ± 3.10 for the sand goby in  BabolroUd. According to the measured biometrics and fecundity factors of the rivers, there is no significant difference between the two (p> 0.05).