اثرات منابع مختلف چربی جیره بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بقای بچه‌ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus frissi kutum)

نویسندگان

1 تهران

2 واحد بابل

چکیده

این تحقیق به مدت 8 هفته و به منظور بررسی تأثیر جایگزینی روغن­های گیاهی آفتابگردان و کلزا به جای روغن ماهی جیره غذایی بر روی شاخص­های رشد، تغذیه و بقای بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus frissi kutum) با میانگین وزن اولیه 39/0 ± 65/3 گرم انجام شد. بدین منظور 3 تیمار شامل تیمار شاهد (حاوی 5/8 درصد روغن ماهی در جیره)، تیمار یک (حاوی 5/8 درصد روغن آفتابگردان در جیره) و تیمار دو (حاوی 5/8 درصد روغن کلزا در جیره)، با در نظر گرفتن 3 تکرار برای هر تیمار مهیا شد. در پایان دوره آزمایش، از روی داده های زیست سنجی، شاخص­های رشد، تغذیه و بقای بچه ماهیان تغذیه شده با تیمارهای مختلف محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. منطبق با نتایج، استفاده از منابع مختلف چربی در این تحقیق هیچگونه تأثیر معنی­داری بر شاخص­های مورد محاسبه نشان نداد (P>0.05)، لذا می توان نتیجه گرفت که با توجه به ارزان تر بودن و سهولت دسترسی به روغن­های آفتابگردان و کلزا، می توان این منابع را بدون هیچگونه تأثیر منفی، جایگزین روغن ماهی جیره غذایی بچه ماهی سفید دریای خزر نمود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Different Dietary Lipid Sources on Growth and Nutrition Performance, and Survival Rate of Rutilus frissi kutum Juveniles

نویسندگان [English]

  • Elaheh Khodabakhsh 1
  • Shayan Ghobadi 2
چکیده [English]

This study investigates the effects of replacement of fish oil by Sunflower oil and colsa oil as the vegetable oils, on growth and nutrition performance and survival rate of  Rutilus frissi kutum with initial average weight 3.65±0.39 g over 8 weeks. Three diets were supplemented with 8.5% of either fish oil (control), sunflower oil, and colsa oil, respectively in triplicates. After the experimental period, there were no significant differences between different treatments in any of parameters (P>0.05). So can be concluded that the dietary fish oil of  Rutilus frissi kutum can be replaced by sun flower oil and colsa oil without any negative effects