کارآیی باسیلوس‌های مستخرج‌شده از روده ماهی خاویاری انگشت قد فیل ماهی (Huso huso) بر روی مقاومت و فاکتورهای بیوشیمیایی بدن لاروکپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 بابل

2 واحد بابل

3 گنبد

چکیده

سه مخلوط باکتریایی زیست­یار شامل باسیلوسو مخمر، باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis)، باسیلو سلیشنی ­فورمیس ­ (Bacillus lichenifirmis)و مخمرساکارومایسیس ­سرویزیا ((Saccharomyces cerevisiae جدا شده از روده فیل ماهی (Huso huso)، در سه سطح  با غلظت­های۱۰٦×۵/۱ و ۱۰٦×۳ و۱۰٦×۵/۴CFU/gr  (سلول درهر میلی لیتر) با غذا مکمل سازی شدند و توسط لارو ماهی کپور معمولی  Cyprinus carpio)) تغذیه گردیدند. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و در ۳ تکرار صورت پذیرفت. نرخ تغذیه بر اساس ۶-۵ درصد وزن بدن و ۳ بار در روز انجام شد. در پایان دوره (۳۵ روز)، از گروهی از ماهیان عصاره بدن گرفته شد و گروه دیگر توسط شوک های حرارتی (°C۴۰ )، قلیائیت (۱۲pH=)، آمونیاک (mg/l۵( و اسیدیته (۲pH=) آزمایش گردیدند. در آزمایش مقابله با شوک حرارتی، بالاترین زمان زنده مانی در تیمار CFU/gr۱۰٦×۵/۱ بدست آمد. نتایج آزمایش­های مقابله با استرس اسیدیته و آمونیاک نشان داد که تمامی تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی­داری با تیمار شاهد داشتند (۰۵/۰P<). در استرس قلیائیت بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد اختلاف معنی­داری مشاهده نگردید (۰۵/۰P>). نتایج حاصل از فاکتورهای بیوشیمیایینشان داد که هیچ اختلاف معنی­داری بین تیمارها در میزان   K+, Ca+, Na+مشاهده نشد (۰۵/۰P>). اما بین تیمار شاهد با تیمار۱۰٦×۵/۴ در میزان قند خون اختلاف معنی­داری وجود داشت(۰۵/۰P<). و همچنین در مورد میزان کورتیزول،بین شاهد با تیمار ۱۰٦×۳ اختلاف معنی­داری وجود داشت (۰۵/۰P<). نتایج نشان داد که زمان بقاء در برخی از آزمایش های مقابله با استرس و عصاره بدن وابسته به باکتری­های زیست یار بود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Performance of Isolated Sturgeon Gut Bacillus (Huso huso) on Survival and Body Extract on Common Carp (Cyprinus carpio) larvae

نویسندگان [English]

  • Mohsen pourabbasali 1
  • Mitra Esmaeili 1
  • Shayan Ghobadi 2
  • hojatollah jafariyan 3
  • Mohammad Gholizadeh 3
چکیده [English]

      Three blends of probiotic bacteria including yeast and bacillus, (Bacillus subtilis, Bacillus lichenifirmis and Saccharomyces cerevisiae) isolated sturgeon gut bacillus were supplemented with experimental diets in three levels (1.56× 10,  3× 106 and 4.5×  106 CFU/liter) and were fed by common carp (Cyprinus carpio) larvae in 3 experimental treatments. The control treatment was fed on non-supplemented diet. The experiment was carried out in completely random design. The rate of feeding was on the base of the 5-6 percent of their body weight for 3 times a day. At the end of the period (35 days) group of fishes were body extracted and other group tested by thermal (40°C), NH3 (5 mg/l ), alkalinity (12) and acidity (2) pH stress. In challenge test of thermal stress, maximum of survival time was obtained in treatment 1.5  ×  106 CFU/liter. The results of the challenge tests with stress of acidity and NH3 indicated that total experimental treatments had significant difference with control (p<0.05).but test stress alkalinity no significant difference between the treatments with control (p>0.05) the result of  body extract  indicate that in the amount K, Ca, Na no significant difference in body extract observed between the treatments (p>0.05) but between treatment 4.5× 106 in the mount fasting blood sugar had significant difference with control (p<0.05). also Kortizol amount in treatment 3×106 had significant difference with control (p<0.05). results indicated that the survival time in some of challenge tests with stress were correlated to probiotic bacteria.