بررسی تأثیر پساب کارخانه نیشکر هفت تپه بر تغییر غلظت عنصر سنگین سرب رودخانه دز

نویسندگان

اهواز

چکیده

این تحقیق به منظور سنجش میزان فلز سنگین سرب در پسآب کارخانه نیشکر هفت تپه و مقایسه آن با رودخانه دز در زمستان و بهار انجام شد. ابتدا9 نمونه­آب بااستفاده از طناب نشاندار درعمق موردنظر با ظرف­های نمونه بردار عمقی، از پساب کشت وصنعت هفت تپه در 3 ایستگاه در مسیر رودخانه دز  اقدام به نمونه­برداری شد. سپس جهت اندازه گیری غلظت عناصر سنگین از روش کوره گرافیتی استفاده شد و با کمک دستگاه جذب اتمی مدلAtomic Absorbtion PG_990 غلظت عناصر مشخص گردید. در این تحقیق میانگین غلظت سرب در آب ورودی به کارخانه 197/0±511/0، میانگین سرب در آب خروجی از کارخانه 40/0±92/1، میانگین سرب پس از تصفیه آب 273/0±472/0 بود. غلظت سرب آب خروجی پس از تصفیه در مقایسه با رودخانه دز کمتر بود(p<0.05). و میزان فلز سرب از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (WHO) پایین­تر بود(p<0.05).

عنوان مقاله [English]

Study of Hog-wash Sugar Cane in Haft-Tapeh on Heavy Metal Change (pb) in Dez River

نویسندگان [English]

  • Maryam Izadi
  • Abolfazl Askari
  • Mehran Javaheri
  • Mozhgan Khodadadi
چکیده [English]

This study aims to measure the amount of heavy metal lead in the effluent Haft Tapeh and compare it with Dez River in winter 2010 and spring 2011. First nine water samples using a rope marked at the desired depth within the sampling depth of effluent technology cultured in three stations in Haft Tapaeh. Hence measuring the concentration of heavy elements using graphite furnace method and atomic absorption with model elements Atomic Absorbtion PG_990 concentration were determined. In this study, average lead concentration in water inflow to the plant was 197 / 0 ± 511 / 0, average lead in the water discharged from the factory 40 / 0 ± 92 / 1, average lead after water treatment 273 / 0 ± 472 / 0. Lead concentration of water output after treatment compared with Dez River was lower (p <0.05). And limit the amount of lead metal, based on World Health Organization (WHO) was lower (p <0.05).