مطالعه تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)، در طی مراحل اولیه تکوین

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم­گشایی تا 51 روز پس از آن با استفاده از روش ریخت­سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 108 نمونه لارو در طی مراحل اولیه تکوین بعد از تخم­گشایی نمونه‌برداری شدند. برای استخراج داده­­های شکل بدن، از سمت چپ نمونه­ها با استفاده از دوربین دیجیتال تصاویر دوبعدی تهیه گردید. سپس تعداد 9 لندمارک هم‌ساخت تعریف و با استفاده از نرم‌افزار tpsDig2 بر روی نمونه‌ها رقومی شدند. داده‌های لندمارک پس از روی­هم­گذاری براساس آنالیز پروکراست با استفاده از تحلیل Relative warp مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز خوشه­ای برای گروه­بندی نمونه­­ها از نظر سن و اندازه یا به عبارت دیگر تقسیم بندی مراحل لاروی انجام شد. نتایج نشان داد که تغییرات شکل بدن این گونه در طی مراحل اولیه تکوین در دو فاز شامل (1) افزایش عمق بدن و طول و عمق سر و (2) افزایش عمق بدن، طول ساقه دمی و جابجایی خلفی موقعیت چشم به وقوع می­پیوندد که جهت رفع نیازهای زیستی شامل تغذیه، تنفس و شنا براساس اولویت­های حیاتی این گونه در طی مراحل اولیه تکوین می­باشد. با توجه به آنالیز ریخت سنجی هندسی شکل بدن، مراحل اولیه رشد این گونه به پنج مرحله (1) Eleuthero-embryo، (2) Propterygio larval، (3) Pterygiolarval، (4) Younger juvenile و (5) Juvenile تقسیم گردید که مطابق با توسعه ویژگی­های ریختی ظاهری بود.

عنوان مقاله [English]

Study of the Body Shape Changes and Morphological Development of Angel Fish (Pterophyllum scalare) during Early Development

نویسندگان [English]

  • fatemeh Mosheydi 1
  • Soheil Igdari 2
  • seyyed hamed mousavi sabet 2
چکیده [English]

     This study was conducted to survey the body shape changes and development of external morphological characters of Angel fish (Pterophyllum scalare), during early development from hatching up to 51 days post hatching (DPH) using geometric morphometric technique. For this purpose, a total number of 108 specimens were collected. To extract body shape data, the left sides of the specimens were photographed using a digital camera. Then nine homologous landmark-points were defined and digitized on 2D pictures using tpsDig2 software. Landmark data after GPA, analyzed using Relative Warp Analysis. A cluster analysis was performed to identify clusters between age or size groups i.e. identifications of the larval stages. The results revealed that body shape changes of this species during early development are occurred in two phases, including (1) increasing body depth and length and depth of head and (2) increasing body depth, length of caudal peduncle and posterior displacement of eye that provide vital biological functions e.g. feeding, respiration and swimming according to their priorities. Based on the results of geometric morphometric analysis, the early development of Angel fish can be divided into five stages, including (1) Eleuthero-embryo (2) Propterygio larval (3) Pterygiolarval (4) younger juvenile and (5) juvenile that is in agreement with development of external morphology.