لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک سندسموس

نویسندگان

ساری

چکیده

تا کنون بسیاری از گونه­های مختلف خانواده و جنس هایی  از جلبک­های تک سلولی برای صنعت آبزی پروری معرفی شده و از خانواده Scenedesmaceae به عنوان یکی از ریزجلبک مهم که متعلق به رده  Chlorophyceae می­باشد، برای این هدف نام برده شده است. میکرو جلبک سبز سندسموس (Scenedesmus) اثر احتمالی آنها از جمله منابع بیولوژیک Bioresources   برای برنامه های کاربردی به عنوان خوراک ماهی، غذای انسانی، مواد مغذی انسان، مکمل ها و محصولات دارویی مورد مطالعه قرار گرفته است.   برداشت از زیست توده به یک یا چند مرحله جداسازی جامد و مایع نیاز دارد. در این مطالعه اثر آلوم   (Al2(SO4)3 ) در تهیه خمیر (جداسازی  فازجامد و مایع ) میکرو جلبک سبز سندسموس  بعد از دوره رشد میکرو جلبک  مورد  بررسی قرار گرفت. بدین منظور از تیمارهای چهار گانه آلوم ( mg /l  30 و 20 و 10 و5) با سه تکرار همراه  با یک تیمار شاهد بدون آلوم در شرایط یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این آزمایشات نشان داد که سرعت لخته­شدن با مقدار تزریقی آلوم رابطه مستقیم داشته بطوریکه 5 دقیقه بعد از تزریق آلوم تیمارهای 30=   T4، 20  T3=  و 10T2=  به  ارلن های حاوی میکرو جلبک سندسموس شروع به بهم چسبیدن و لخته شدن کردند. در تیمار یک (T1) غلظت 5 سی سی آلوم تزریقی بعد از 15 دقیقه، 10 درصد و بعد از 210 دقیقه سلول­های میکرو جلبک سندسموس از سوسپانسیون خارج شده و سلول­ها بهم چسبیده و رسوب دادند ولی در تیمار 4 ( T4) با غلظت 30 سی سی آلوم تزریقی به سوسپانسیون میکرو جلبک بعد از 15 دقیقه بیش از 80 درصد و بعد از 25 دقیقه کاملاً رسوب داده و آب رویی کاملاً صاف و شفاف شدند. تغییرات PH بعد از تزریق آلوم در تیمارهای 2و3و4 کاهش را نشان داد. از آنجایی­که بازیابی زیتوده میکروجلبک یک مرحله مهم در فرایند تولید زی توده میکروجلبک بوده و بیش از 30 درصد هزینه کل تولید میکرو جلبک را شامل می شود، این روش می­تواند با هزینه بسیار پایین قابل اجرا باشد.

عنوان مقاله [English]

Coagulation and Paste Preparation from Scenedesmus Microalgae

نویسندگان [English]

  • Ali Ganjian
  • Maryam Ghasemnezhad
  • Matin Shakouri
  • Fatemeh Ganjian
  • yadollah Chashnidel
  • Masoomeh Khosravi
  • abolghasem Rohi
  • vahid farabi
چکیده [English]

The family of Scenedesmaceae is known as one of the important microalgae which belongs to green alga ChloropHyceae.  Scenedesmus has been studied for their possible efficacy as bioresources for applications as fish feed, human food, supplemental human nutrients and pH armaceutical products. Thus, four treatments of alum (5, 10, 20 and 30 mg/l) with three replications accompanied with the control treatment without alum were tested under identical conditions. The results of this experiment showed that there was a direct relationship between the rate of coagulation with alum injection rate in which after 5 minutes alum injection in treatments of  T4=30, T3 = 20 and T2 =10 into flask containing micro-algae Scenedesmus, they  were starting to hang and coagulation together. In treatment one (T1), with 5 ml concentration of alum injection, it was 10% after 15 minutes and then after 210 minutes, micro algal Scenedesmus cells came out of suspension, adherent cells and precipitated. While in treatment four (T4) with  30 ml concentration of alum injection, 80% of micro algae precipitated after 15 minutes and more then after 25 minutes around 80% of micro algae  Scenedesmus cells came out of suspension, adherent cells and finally precipitated and  the supernatant got clear and transparent. In treatments of 2, 3 and 4, pH changes reduced after alum injection.  Since the micro algal biomass intake is an essential process and includes more than 30% micro algal of cost. Therefore with using of this procedure the cost showed noticeable reduce and applicable.