تأثیر شرایط محیطی و بیولوژیکی بر مهاجرت و صید ماهی سفید در حوضه جنوب غربی دریای خزر

نویسندگان

1 تنکابن

2 گرگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شرایط محیطی و بیولوژیکی بر مهاجرت و صید ماهی سفید در حوضه جنوب غربی دریای خزر می باشد. بدین منظور نمونه برداری از این گونه از آبان سال 1392 تا فروردین سال 1393در شهرستان تنکابن(استان مازندران) توسط تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره انجام گرفت. میزان کل صید در واحد تلاش(یک مرحله عملیات پره کشی در روز)  220 کیلوگرم محاسبه گردید. 69 درصد از کل صید ایستگاه­های  تعاونی­های پره شهرستان تنکابن را ماهیان سفید تشکیل دادند. دامنه سنی  نمونه های مورد بررسی در گروه­های سنی 7-1 سال بودند که از میان گروه­های سنی ذکر شده، گروه سنی 4 سال، بیشترین فراوانی(1/51 درصد)، گروه سنی1 سال، کمترین فراوانی(8/0 درصد) را داشتند. بیشترین فراوانی طولی ماهی سفید در کلاسه طولی 42-38 سانتیمتر با فراوانی 7/34 درصد از صید ماهی سفید بوده است. دامنه تغییرات وزنی ماهی سفید در نمونه های صید شده،2240-240 کیلوگرم بود. بیشترین  فراوانی وزنی در کلاسه وزنی 840-640 قرار داشته که حدود 5/30 درصد از فراوانی وزنی را شامل می­شود. نسبت ماهیان نر بیش­تر از ماهیان ماده صید شده می­باشد. نتایج پژوهش بیانگر افزایش  قابل ملاحظه  ذخایر ماهی سفید نسبت به دهه های گذشته از لحاظ کمی است، بطوریکه میزان صید نسبت به زمانیکه ذخایر و شرایط زیست محیطی رودخانه ها در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته، افزایش نشان می­دهد. اما به لحاظ کیفی تغییراتی را در ذخیره ملاحظه می نماییم که مهمترین آن پایین­بودن فاکتورهای رشد نظیر طول، وزن و همچنین سن ماهی سفید نسبت به سنوات گذشته می­باشد. یافته­های این پژوهش نشان­دهنده تأثیر عوامل محیطی بر عوامل بیولوژیکی است. همچنین عوامل بیولوژیکی نسبت به عوامل محیطی تأثیر بیشتری روی صید و مهاجرت دارد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Environmental and Biological Conditions on the Migration And Caught of Kutum (Rutilus frisii kutum kaneski) in the Southwest Region of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Ghasem Karimzadeh 1
  • Ozra Nezhadmoghadam 1
  • Maryam Gorjian 2
چکیده [English]

      The aim of the present research is to survey the effects of environmental and biological factors on Rutilus frisii kutum migration in the southwest region of Caspian sea. For this purpose Sampling was carried out by gillnet cooperatives company in Tonekabon city  from November 2013 to April 2014. The total catch per unit effort  was calculated as 220 kg. Rutilus frisii kutum  contains 69% of the total catch in fishing cooperatives. Samples age range were in age groups of 1-7 age which among the age groups listed, had 4-year age group with the highest frequency rate ( 51/1%) and 1-year age group had the lowest frequency ( 0/8%). The highest frequency of Rutilus frisii kutum length classes Has been in the range of 38-42 cm and a frequency of  34/7 percent. The Rutilus frisii kutum weight changes range in caught samples were 240-2240 kg. The most frequency of weight class has been in the 840-640 weight class which are included 30/5 percent. Male fishes were more than female fish. The results showed quantitatively remarkably increase in Rutilus frisii kutum stocks over the past decade, as indicated elevated levels of catch rate than when the rivers was in very good condition. But we observed changes in stocks qualitatively that the most important growth factors such as length, weight and age of Rutilus frisii kutum than in past years. The findings indicate that the impact of environmental factors on biological factors. As well as biological factors rather than environmental factors were a greater impact on catch and migration.