بررسی بیولوژی تولید مثل گاوماهی شنی(Neogobius pallasi) در رودخانه‌ی بابلرود(استان مازندران)

نویسندگان

1 واحد بابل

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق از فروردین ماه سال 1390 تا فروردین ماه 1391در رودخانه بابلرود(استان مازندران) برروی گاوماهی شنیNeogobius pallasi)) انجام گرفت. نمونه­برداری­ها به صورت ماهانه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر(V300-200) صورت گرفت. در مجموع 194 عدد گاو ماهی شنی صید گردید. متغیرهای طول کل، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد،قطر تخمک و وزن کبد،اندازه گیری و ثبت شدند. میانگین طول کل در جنس نر87/20 75/97 میلیمتر و میانگین وزن بدن آن­ها 10/10 77/14 گرم بود و در جنس ماده 60/12 06/88 میلیمتر و 05/5 03/10 گرم بود. نمونه ها به 5 گروه سنی (+4 و+3 ،+2 ،+1 ،+0)  تعلق داشتند.نسبت جنسی نر به ماده ، 15/1:1  بدست آمد.تغییرات قطر تخمک بین 2/0 تا 4/2 میلیمتر و میانگین آنها حدود28/0 11/1 میلیمتر بود.هم­آوری مطلق حداقل، حداکثرآن 20/400 و­ 80/ 1292میانگین آن 24/2 53/684 عدد تخمک برآورد گردید. میانگین شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای گاوماهیان شنی نر33/0 درصد و برای ماده06/3 درصد بدست آمد. میانگین ضریب کیفیت یا ضریب چاقی Cf برای ماهیان نر 14/0 38/1 و برای ماهیان ماده13/0 37/1 بدست آمد.میانگین شاخص کبدی (HSI) برای ماهیان نر  83/0±93/2 و ماده87/0±90/2 بدست آمد.

عنوان مقاله [English]

A Biological Study on Reproduction of Sand Gobby (Neogobius pallasi) in Babolrod River , Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholizadeh 1
  • Saber Vatandoust 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
چکیده [English]

This study was carried out to examine reproduction characteristics of Sand Gobby (Neogobius pallasi) from March 2011 to March 2012, in the Babolroud River (Northern Iran) using electro-shocker and 194 specimens were caught. The variables of total length, standard length, body weight, age, gender, gonad’s weight, egg’s diameter, and liver’s weight were measured and recorded. To determine the fish’s age, their scale was used. The total length and weight of males and females were97.75 ± 20.80 (SD) mm and 14.77 ± 10.10  g, and 88.06 ± 12.60 (SD) mm and 10.03 ± 5.05 g respectively. Age readings showed that age composed of five age groups of (0+, 1+, 2+, 3+, 4). + The gender ratio of female to male was 1.15 to 1. The egg’s diameter was ranged  from 0.2 until 2.4 mm. The mean of ova diameters was 1.11 ± 0.28 mm (SD). Absolute fecundity ranged from 400.20 to 1292.80 and mean absolute fecundity was 684.53 ± 2.24. The mean GSI for males and females was  (SD) and 0.33 , 3.06 (SD) respectively. Mean condition factor (CF)  was estimated 1.37 ± 0.14 (SD) for the males and 1.37 ± 0.13 (SD)for the females.The mean of HIS ( hepatic index) was calculate from males and females.