بررسی اثرات چهار ماده بیهوشی عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان

واحد لاهیجان

چکیده

    در این تحقیق تأثیر چهار ماده بیهوشی عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در ماهیان ماهیان کپورعلفخوار( (Ctenopharyngodon idella مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه ماهی کپور نقره­ای با میانگین وزنی 200 گرم و طول 18 سانتی­متر برای بیهوشی با 4 ماده عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات و همچنین یک گروه شاهد که هیچ بیهوش­کننده­ای را دریافت نکرد در نظر گرفته شدند. طرح آماری مورد استفاده در این تحقیق طرح کاملاً تصادفی بود. در قالب این طرح 4 ماده بیهوش­کننده بعنوان 4 تیمار آزمایشی و یک گروه شاهد و هریک در 4 تکرار در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایجی که در جدول 3 آمده است در مقایسه تعداد گلبول قرمز در گروه شاهد و زمان خونگیری 24 ساعت پس از بیهوشی، در سه داروی بیهوشی سدیم بی کربنات، عصاره گل میخک و آویشن کاهش یافت و فقط لیدوکائین افزایش داشت (05/0 < P). در مقایسه تعداد گلبول­های سفید خون در گروه  شاهد و 24 ساعت پس از بیهوشی در مورد داروی بیهوشی لیدوکائین افزایش یافت (05/0 > P) و نسبت به سه داروی بیهوشی سدیم بی کربنات، عصاره گل میخک و آویشن کاهش یافته و تفاوت معنی دار بود. (05/0 > P) (نمودار 2 و جدول 3).  در این تحقیق در استفاده از داروهای بیهوشی بر روی کپورماهیان علفخوار، تعداد گلبول­های قرمز درارتباط با داروی بیهوشی سدیم بیکربنات، در زمان­های 10 دقیقه و24 ساعت پس از بیهوشی تفاوت معنی­داری نداشته است. این نشان می­دهد داروی بیهوشی لیدوکائین در این ماهی در زمان­های 10 دقیقه و 24 ساعت پس از بیهوشی در بازدارندگی از استرس (به عنوان ماده ضد استرس ) بهتر از سه ماده بیهوش­کننده دیگر بود. 

عنوان مقاله [English]

A Survey on Effects of Four Anastasian Extracts of Clove Flower, Oregano, Lidocaine and Sodium Bicarbonate on Blood Factors and Cortisol Hormone in Silver carp (Ctenophryngodon idellal)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Efati
  • Masoumeh Bahr Kazemi
  • Aliasghar Saeedi
چکیده [English]

This study evaluates the effects of four anastasian extracts of Clove flower, Oregano, Lidocaine, Sodium Bicarbonate on blood parameters. The amount of cortisol normane in silver carp (Hypophthalmichthys nobilis) (96 silver carps in average weight of 200 g and 18 cm length) was distributed in 4 treatments which anastasied with these extracts and one more treatment as a control. The blood samples of each treatment were gathered and pH, temperature and Do were measured during the experiment. The blood parameters which studied were RBC, WBC, Hb, HTC and the cortisol hormone. The RBC of the treatment which anastasied by Lidocaine, Clove and Oregano had significant differences with the control (p < 0.05), but the treatment which exposed by Sodium bicarbonate had no significant difference with control ( p > 0.05).  This shows that Lidocaine in this kind of fish was the best anesthetic in times of 10 min and 24 h.