بررسی ناهنجاری اسکلتی ناشی از کمبود فسفر در لارو ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus, Yakovlev, 1870)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بروز ناهنجاری­های اسکلتی­، از جمله مشکلات رایج در لارو ماهیان، ناشی از ناکافی بودن اطلاعات در خصوص ارتباط بین عوامل محیطی­، تغذیه­ای و ژنتیکی می­باشد. بررسی­های رادیولوژیکی در مشخص نمودن مراحل اولیه ناهنجاری­های اسکلتی لارو ماهیان بسیار کارآمد می­باشد، بطوریکه آنالیز تصاویر X- ray می­تواند اطلاعات زیادی در خصوص ترکیبات استخوان و همچنین ­ناهنجاری­های اسکلتی فراهم نماید. از این­رو مطالعه حاضر جهت بررسی رادیولوژیکی ناهنجارهای اسکلتی ناشی از فسفر جیره غذایی در لارو ماهی کلمه خزری به اجرا در آمد. در این آزمایش لاروها در 5 تیمار A، B، C، D و E (با 3 تکرار) با استفاده از یکی از پنج جیره ­­نیمه­ خالص، به ترتیب ­حاوی 0، 4/0، 8/0، 2/1و 6/1 درصد فسفر، به نسبت 5 درصد وزن بدن و در 3 نوبت در روز به مدت 60 روز غذا دهی شدند. در انتهای دوره آزمایش ناهنجاری­های اسکلتی­، تعداد مهره­ها، طول استاندارد(SL) ، طول سر (HL) و شاخص جمجمه (HL/SL) از روی تصاویر رادیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج لاروها تغییر معنی­داری در پارامترهای ریختی مورد سنجش نشان ندادند. کیفوزیس، ستون مهره نامنظم و خم­شدگی خارهای خونی و عصبی ازجمله ناهنجاری­های مشاهده شده در لاروها بودند. که بیشترین میزان ناهنجاری­ها مربوط به لاروهای تغذیه شده با جیره فاقد فسفر یعنی گروه (A) بود. به علاوه کیفوزیس رایج ترین ناهنجاری مشاهده شده در لاروها بود.

عنوان مقاله [English]

Study of Skeletal Disorders of Caspian Roach (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870) Larvae in Response to Phosphorus Deficiency

نویسندگان [English]

  • Sohrab Ahmamdivand
  • Soheil Igdari
  • Shahghayegh Hassanpour
چکیده [English]

Occurrence of skeletal disorders, one of the common difficulties in fish larvae, are related to a poorly understanding of the relationship between environmental, genetic and nutritional parameters. X-ray analysis is an effective technique to characterize early stages of skeletal deformities in fish larvae and radiological examination of their vertebral column can provide plentiful information regarding bone composition as well as skeletal abnormalities. Hence, this investigation was aimed to study the skeletal deformity of Caspian roach (Rutilus caspicus) larvae radiological method in response to different dietary P levels during early developmental stage. For this purpose, six semi-purified diets, including A, B, C, D and E supplemented with 0.0, 0.4, 0.8, 1.2 and 1.6% available P were formulated and fed as five percent of body weight of larvae three times a day for 60-day experimental period. At the end of experiment, Standard Length (SL), Head Length (HL), skull index and number of vertebrae were measured on the X- ray pictures. The results showed no significant difference among treatments in terms of measured morphological indices. X-ray analysis showed skeletal disorders, including kyphosis, twisted haemal and neural arches, and irregular vertebrate column in treatments. The skeletal abnormalities had highest incidence in treatments with a low P. Kyphosis placement of the vertebrae was the most frequent abnormality.