اثر غنی‌سازی دافنی ماگنا با ویتامین C در افزایش رشد و بازماندگی لارو اردک ماهی Esox Lucius))

نویسندگان

1 واحد قائم شهر

2 واحد جویبار

چکیده

استفاده از غذای زنده در بهبود کیفیت در آبزی­پروری حائز اهمیت است. وجود ویتامین­ها در جیره غذایی برای بقا، رشد و تولید مثل طبیعی ماهیان ضروری است. نیازهای مربوط به ویتامین­ها در جیره تحت تأثیر اندازه، سن، میزان رشد، شرایط فیزیولوژیک، وضعیت سلامتی، ترکیب غذایی جیره بستگی دارد. در این بررسی اثر غنی سازی دافنی ماگنا با ویتامین C در افزایش رشد و بازماندگی لارو اردک ماهی Esox lucius و همچنین به دست آوردن مقادیر بهینه ویتامین C در شرایط پرورش انجام گردید. برای این منظور لارو اردک ماهیان با وزن متوسط 07/0± 26/0 گرم با جیره غذایی دافنی ماگنا بدون ویتامین C و سطوح مختلفی از ویتامین C (5/1% و 5%) مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین وزنی و طول کل اختلاف معنی دار آماری مشاهده می­گردد (05/0p<) و از نظر میانگین فاکتور درصد بازماندگی (100 درصد) اختلاف معنی دار آماری مشاهده نمی­گردد (05/0p>). ماهیانی که با غذای دافنی ماگنای غنی سازی شده با ویتامین C 5% تغذیه شدند، بیشترین افزایش وزن و طول را بدست آوردند و ماهیان تیمار شاهد که با دافنی ماگنا بدون غنی­سازی با ویتامین C تغذیه شدند کمترین افزایش وزن و طول را داشته­اند. همچنین بیشترین میزان (SGR) 85/2 و (FCR) 21/1 در تیمار شاهد، بیشترین میزان (IWG) 68/42، (BWG) 33/80، (WG) 06/1 در تیمار 2 و بیشترین ضریب چاقی (Cf) 86/0 در تیمار 2 مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد بهترین جیره غذایی از ویتامین C برای لاروهای اردک ماهی تیمار 2 (دافنی ماگنای غنی­سازی شده با ویتامین C 5%) می­باشد.     

عنوان مقاله [English]

Enrichment effects of Daphnia magna by Vitamin C, on Growth and Survive Increases in Perck fish (Esox Lucius)

نویسندگان [English]

  • Masoud Hedayatifard 1
  • Mehran Moslemi 2
  • Ali Aghajani 1
چکیده [English]

    Using live food is very important to make the best quality in aquaculture. Vitamins in the diet are necessary for survive, growth and reproduction of fish. The necessity of dietary vitamins is related to age, growth rate, physiologic and health parameters and diet combination. This study estimates the enrichment effects of Daphnia magna by Vitamin C, on growth and survival increases in perck fish (Esox Lucius) and gain the best dietary vitamin C dose. For aim to this goal, the perck larvae with initial average weight 0.26 +  0.07 g feed by Daphnia magna without Vitamin C, and different doses of Vitamin C(5% , 15%). The results showed that there were significant differences in average weight and length of different treatments (p <0/05), but no significant differences were observed between different treatments in survival rate (p > 0/05).The most weight and length gain was observed in the treatment which fed enriched Daphnia magna by 5% Vitamin C. Also the most SGR (2.85) and FCR (1.21) were observed in control and the most IWG (42.68), BWG (80.33), WC (1.06) and CF (0.86) were observed in second treatment. Also the results showed that the second treatment (Daphnia magna enriched by 5% Vitamin C) was the best diet for perck larvae.