کاهش میزان پروتئین جیره با استفاده از اسید آمینه ال-لیزین و متیونین بر شاخص رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

واحد آزادشهر

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر اسید آمینه ال-لیزین و میتونین بر شاخص­های رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. بدین منظور ماهی قزل­آلا با وزن اولیه 33/6+23/105 گرم به مدت 8 هفته در 5 تیمار با دو بار تکرار با سطوح مختلف لیزین (1 و 3 درصد) و میتونین (1 و 2 درصد) و تیمار شاهد مورد پرورش قرار گرفتند. مطابق با نتایج تیمار تغذیه­شده با میتونین 2 درصد بهترین شاخص­های رشد را نشان داد. همچنین بیشترین میزان پروتئین لاشه در تیمارهای تغذیه­شده با ال-لیزین و بیشترین چربی لاشه در تیمار تغذیه­شده با میتونین 2 درصد دیده شد. 

عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Protein Decreases by Using L-Lysine and Methionin amino acids on Growth Performance, Survive and Carcase Composition of Rainbow Trout (Oncorhyus mykiss)

نویسندگان [English]

  • amirhossein nasseri
  • Meysam Sabzeh
  • elham ajam hassani
چکیده [English]

This study surveys on the effects of L-lysine and methionon amino acids on growth performance, survival rate and body composition of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish with initial average weight 105.23 +  6.33 g in 5 treatments fed with different levels of Lysine (1 and 3 %) and methionine ( 1 and 2%) for 8 weeks. The results showed that the treatment which fed 2 % methionine had the best growth performance, the most amount of protein observed in the carcase of the fish which fed L-Lysine and he most lipid content observed in treatment which fed 2 % methionin too.