بررسی تأثیر سین بیوتیک بایومین ایمبو(( Biomin imbo بروی عملکرد تولید مثلی ماهی آنجل(Pterophyllum scalare)

نویسندگان

واحد بابل

چکیده

نقش سین بیوتیک ها در فعالیت های تولید مثلی ماهیان بویژه در ماهیان زینتی، مطالعات اندکی انجام شده است. لذا در این آزمایش اثر سینبیوتیک بایومین ایمبو  تجاری بر روی هماوری، قطر تخمک ، GSI، HSI ماهی آنجل مورد آزمایش قرار گرفت. برای انجام این تحقیق از 12 آکواریوم به ابعاد 30×50×70 سانتی­متر مکعب استفاده شد که ماهیان با سن تقریبی 10 ماه به تعداد 8 قطعه در هر آکواریوم قرار گرفتند. ماهیان کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار با 4 رژیم غذایی سینبیوتیکی شامل صفر(شاهد)، 6/0، 3/1، 2 گرم به ازای کیلوگرم، به مدت 2 ماه، به میزان روزانه 5% وزن بدن و در 2 نوبت تغذیه شدند.در این آزمایش عملکرد تولیدمثلی ماهی آنجل مورد ارزیابی و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که در تیمارهای آزمایشی، هماوری مطلق و شاخص گنادوسوماتیک بالاتر از گروه شاهد بود(p<0/05)، بطوری که بیشترین هماوری در تیمار 3/1 درصد و بالاترین شاخص گنادوسوماتیک در جیره 6/0 درصد مشاهده گردید(p<0/05).

عنوان مقاله [English]

A Survey on Effects of Synbiotic Biomin Imbo on Reproduction Performance of Aangle Fish (Pterophyllum scalare)

نویسندگان [English]

  • Hamed Manouchehri
  • Mohammad Gholizadeh
چکیده [English]

      There are few studies on Symbiotics reproduction effects in ornamental fish, so this study surveys on the effects of artificial Symbiotic Biomin Imbo on fecundity, ovule diameter, GSI and HIS of angle fish (Pterophyllum scalare). This study uses 12 aquaria in 70 × 50 × 30 cm3 for fish with average 10 months age and in abundance of 8 fish per each tank. Fish was distributed absolutely in accident in 4 treatments with triplicates which fed by 4 diets containing 0, 0.6, 1.3 and 2 g/kg of feed for 2 month. Fish fed daily by 5% of body weight feed in 2 times per a day. The reproductive performances of angle fish were statistically estimated. The results showed that the absolute fecundity and GSI of all treatments were more than control ( p< 0.05). The most fecundity was observed in the treatment which fed 1.3 % Biomine Imbo, and the most GSI was observed in the treatment which fed 0.6% Biomin Imbo (P< 0.05).