تأثیر عصاره‌های گیاهان سنبل الطیب (Valeriana officinalis) و گل‌محمدی (Rosa damascene) بر کاهش میزان استرس و فاکتورهای خونی در برابر حمل ونقل در ماهی تزئینی گرین ترور(Andinoacara rivulatus)

نویسندگان

1 واحد بابل

2 واحد لاهیجان

چکیده

با توسعه صنعت پرورش ماهی در کشور و افزایش تعداد پرورش­دهندگان، خرید بچه ماهی و جابجایی و نگهداری بچه ماهیان، یکی از زنجیره­های مربوط به این صنعت محسوب می­شود. تهیه بچه ماهی، حمل و نقل و اکسیژن­دهی به ماهی مسائلی است که در بازماندگی و رشد ماهیان در جابجایی و نگه­داری­های کوتاه مدت تأثیر به سزایی دارد،  در این بررسی 6 گروه آزمایشی از عصاره های گیاهی سنبل الطیب و گل محمدی به همراه گروه شاهد در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت در این آزمایش تعداد 420 ماهی گرین ترور (Aequidens rivulatus) در معرض عوامل تنش­زا قرار گرفته تا الگوهای پاسخ استرس فیزیولوژیکی در این گونه­ها تعیین بشود. مهمترین پاسخ در افزایش سه برابری در سطوح کورتیزول (حداکثر مقدارng/ml 146) و افزایش معنادار در سطوح گلوکز (5/1 برابری) در انتهای مسیر پس از انتقال در گروه شاهد دیده شد که این افزایش در تیمار گل محمدی3% کمترین مقدار را داشت، پس از تنش حاد جابجایی، شاهد افزایش سریع در کورتیزول بوده (نقطه اوج به میزان ng/ml 121 پس از طی نمودن نیمی از مسافت انتقال) نتایج  نشان می­دهد که همانند ماهیان دیگر، مسافت و میزان تنش باعث پاسخ فیزیولوژیکی شده و با کاهش این استرس می­توان میزان تلفات در انتقال را کاهش داد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Extracts of Valeriana officinalis and Rosa damascene on the Stress Level by Focusing on Cortisol, Glucose and Lactate in Transportation of Andinoacara rivulatus

نویسندگان [English]

  • Sadaf Aliakbarzadeh 1
  • Masoud Farrokh roz 2
چکیده [English]

With the development of fish breeding industry in the country and increasing the number of breeders, transmission and maintenance of fish known as one of the related chain to this industry. Preparation of fish, forming oxygen and transport of fish are parameters to be fitted in the survive and growth of fishes. In this experiment 420 green terrors (Aequidens rivulatus) exposed to the stress factors to determine patterns of physiological stress responses in the species. The most important response was to increase in 3 equal Cortisol levels ( Max 146 ng/ml). A significant increase in Glucose level (equal 1.5) was seen too. Also, the result showed that the distance and amount of stress have caused physiological response and reducing the amount of these stresses can lead the losses in transmission.

an style='mso-spacerun:yes'>  This shows that Lidocaine in this kind of fish was the best anesthetic in times of 10 min and 24 h.