بررسی اثرات چهار ماده بیهوشی عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در ماهیان کپور نقره‌ای ( Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان

1 واحد لاهیجان

2 واحد قائم شهر

چکیده

در این تحقیق تأثیر چهار ماده بیهوشی عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات بر پارامترهای خون و میزان هورمون کورتیزول در ماهیان کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه ماهی کپور نقره­ای با میانگین وزنی 200 گرم و طول 18 سانتی­متر برای بیهوشی با 4 ماده عصاره گل میخک، آویشن، لیدوکائین و سدیم بیکربنات و همچنین یک گروه شاهد که هیچ بیهوش­کننده­ای را دریافت نکرد در نظر گرفته شدند. عملیات خونگیری برای هر 4 ماده بیهوشی با دوزهای عنوان­شده به همراه اندازه­گیری میزان اکسیژن، pH و درجه حرارت آب در طول آزمایش انجام شد. پارامترهای خونی دراین نحقیق تعداد گلبول­های قرمز(R.B.C)، تعداد گلبول­های سفید(W.B.C)، هموگلوبین(Hb)، هماتوکریت(HCT) و میزان هورمون کورتیزول بودند که اندازه­گیری شدند. در این تحقیق در استفاده از داروهای بیهوشی بر روی کپورماهیان نقره­ای، تعداد گلبول­های قرمز درارتباط با داروی بیهوشی سدیم بیکربنات، در زمان­های 10 دقیقه و24 ساعت پس از بیهوشی تفاوت معنی­داری نداشته است. این نشان می­دهد داروی بیهوشی لیدوکائین در این ماهی در زمان­های 10 دقیقه و 24 ساعت پس از بیهوشی در بازدارندگی از استرس (به عنوان ماده ضد استرس ) بهتر از سه ماده بیهوش­کننده دیگر بود.

عنوان مقاله [English]

A Survey on Effects of Four Anastasian Extracts of Clove Flower, Oregano, Lidocaine and Sodium Bicarbonate on Blood Factors and Cortisol Hormone in Silver carp (Hypophthalmichthys nobilis)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Efati 1
  • Masoumeh Bahr Kazemi 2
  • Ali Asghar Saeedi 2
چکیده [English]

This study evaluates the effects of four anastasian extracts of Clove flower, Oregano, Lidocaine, Sodium Bicarbonate on blood parameters. The amount of cortisol normane in silver carp (Hypophthalmichthys nobilis) (96 silver carps in average weight of 200 g and 18 cm length) was distributed in 4 treatments which anastasied with these extracts and one more treatment as a control. The blood samples of each treatment were gathered and pH, temperature and Do were measured during the experiment. The blood parameters which studied were RBC, WBC, Hb, HTC and the cortisol hormone. The RBC of the treatment which anastasied by Lidocaine, Clove and Oregano had significant differences with the control (p < 0.05), but the treatment which exposed by Sodium bicarbonate had no significant difference with control ( p > 0.05).  This shows that Lidocaine in this kind of fish was the best anesthetic in times of 10 min and 24 h.