بررسی ساختار ژنتیکی کیلکای معمولی خزری( Clupeonella cultriventris caspia ) حوضه جنوبی دریای مازندران(منطقه گیلان و مازندران) با استفاده از تعیین توالی mt DNA

نویسندگان

1 واحد بابل

2 واحد سوادکوه

3 ساری

چکیده

در این مطالعه ساختار ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری(Clupeonella cultriventris caspia) در دریای مازندران طی زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲ با استفاده از روش تعیین توالی بررسی گردید . تعداد ۳۰ نمونه ماهی کیلکای معمولی از مناطق صیادی مازندران، گیلان جمع آوری و نمونه بافت باله آنها در اتانول ۹۶٪ فیکس گردید و برای انجام مطالعات ژنتیکی به آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل گردید . DNA ژنومی نمونه ها از بافت نرم باله دمی ماهی به روش استات آمونیوم استخراج شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR ) با استفاده از یک جفت پرایمر طراحی شده، بر روی DNA ژنومی ماهی کیلکای معمولی استفاده گردید. مقادیر مربوط به فراوانی آللی، تعداد آللهای واقعی و مؤثر، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی، مقادیر Fst بر اساس آزمون Tajima و Nei با استفاده از نرم افزار ژنتیکی EditBio و Arlequin محاسبه گردید. دندروگرام فاصله ژنتیکی با استفاده از نرم افزار ژنتیکی Mega4 ترسیم گردید. بر اساس درخت فیلوژنی رسم­شده نمونه­های منطقه گیلان از نمونه­های مازندران بخوبی منشعب شدند. بررسی دندروگرام کیلکای معمولی خزری نیز مبین این بود که ژن D-Loop توانسته است ساختار ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری را در دریای خزر شناسایی و جمعیت­های کیلکای معمولی خزری را از هم تفکیک و جمعیت منطقه گیلان را از مازندران بصورت شفاف جدا کند.

عنوان مقاله [English]

The Genetical Structure of Caspian Sea Common Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) by DNA mt Sequencing Method

نویسندگان [English]

  • Reza Shahriari 1
  • Lida Shojaei 2
  • Faramarz Laloei 3
  • Asal Dabagh 3
چکیده [English]

This study evaluates the genetical structure of Caspian Sea Common Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) during winter and Spring of 2013 by sequencing method. 30 samples were gathered from Mazandaran and Gilan fisheries ports and the fins samples lived in ethanol 96%. Then the genetical studies were done in biotechnology laboratory of Caspian Seas ecological research center. The DNA genomic samples of soft ports of the fish fin extracted by ammonium acetate method. The chain reaction of polymerase (PCR)  was used by a pair of designed primer, on fish's DNA genomic. The abundant of Alles, the true number of Allelles, the observed and expected Heterozygosity, the genetic likeness and difference and the amount of Fs+ caluculated by Tajmia and Nei test of genetic software (Bio Edit and Arlequin). Dendrogram of genetic difference drawn by Mega 4 genetic software. Based on drawn phylogenetic tree, the samples of Guilan were divided from Mazandarn samples. The dendrogram of these fish showed that the D-Loop gene indentified the genetic structure of Caspian Seas Common Kilka and separates Mazandaran and Guilan populations directly.     

concentrations between fish muscles was  on Aristichthys nobilis equal to 0.83 µg/g wet weight, that this amount and the amount of Copper in the muscle of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix were significantly different (P<0.05). The lowest amount of Copper in the muscle of fishes was on Hypophthalmichthys molitrix equal to 0.68 µg/g Wet weight, that this amount and the amount of Copper  in the muscle of Aristichthys nobilis were significantly different (P<0.05). Hazard quotient in all samples was less than 0.1and so fish nutrition no risk in terms of the amount of Copper in the human body.