بررسی تاثیر گیاهان دارویی زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)، سیر (Allium sativum) و گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های رشد فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus,1758)

نویسندگان

1 گنبد

2 تهران

3 گرگان

چکیده

این پژوهش در اردیبهشت ماه سال 1391 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان به منظور بررسی اثر سه گیاه دارویی زنجبیل، سیر و گزنه بر فاکتور‌های رشد 360 عدد فیل ماهیان جوان 30 گرمی (Huso huso)، به مدت 2 ماه انجام شد. جهت انجام این آزمایش زنجبیل، سیر و گزنه به میزان 1 درصد وزن غذا به صورت جداگانه به جیره‌‌های غذایی افزوده شد. نمونه‌گیری و سنجش پارامتر‌های رشد در طی 4 دوره (هر 15 روز یک بار) صورت گرفت. غذادهی روزانه براساس 5 درصد وزن بدن انجام شد. شاخص‌های رشد اندازه‌گیری شده شامل شاخص وضعیت (CF)، درصد افزایش وزن بدن (BWI%)، ضریب رشد ویژه (SGR)، درصد رشد روزانه (DGR%) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در ماهیان مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره اول مقادیر SGR، CF، BWI% و DGR% تیمار تغذیه شده با جیره حاوی زنجبیل افزایش معنی‌داری نسبت به شاخص‌های مشابه در تیمار شاهد نشان دادند (05/0p

عنوان مقاله [English]

Effect of Herb Garlic, Ginger and Nettle on Growth Functions of Juvenile Huso huso

نویسندگان [English]

  • Zahra Nobahar 1
  • Hosna Gholipour 1
  • Hojatolah Jafarian 1
  • Shapour Kakolki 2
  • Rasoul Maleknezhad 3
چکیده [English]

The effects of orally administered ginger, garlic and nettle on growth parameters of 360 juvenile Huso huso was evaluated for 2 month. The basal diet was supplemented with 1% garlic, 1% ginger and 1% nettle. Biometry of fish was done each 15 day. SGR, CF, BWI% and DGR% showed significant increase in ginger group 15 days after feeding in comparison with control (P