تأثیر تغذیه‌ای پودر سیر بر شاخص‌های هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

نویسندگان

1 گنبد کاووس

2 تهران

چکیده

ویژگی‌های خون‌شناسی ماهیان یکی از مهمترین شواهد مراحل فیزیولوژیک آنها و منعکس‌کننده ارتباط خصوصیات اکوسیستم آبی و سلامتی آنها می‌باشد، به همین دلیل داشتن دامنه طبیعی پارامترهای خونی یک ماهی می‌تواند به عنوان یک شاخص زیستی مورد استفاده قرار گیرد. تعداد 90 عدد فیل‌ماهی با متوسط وزنی 82/20 ± 15/1 کیلوگرم در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و گرم‌آبی شهید رجایی به مدت 60 روز نگه داری شدند. ماهیان به مدت 60 روز با جیره حاوی سیر(10 گرم پودر سیر به ازای یک کیلوگرم جیره غذایی) مورد تغذیه قرار گرفتند. عملیات خون‌گیری بعد از بیهوش‌نمودن ماهیان با استفاده از گل میخک و از طریق سیاهرگ دمی و پشت باله مخرجی صورت گرفت. بلافاصله بعد از خون‌گیری با استفاده از سرنگ 2سی-سی خون در میکروتیوب هپارینه ریخته شد و آزمایشات خون‌شناسی در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، میزان هموگلوبین و تعداد کل گلبول قرمز در تیمار سیر بالاتر از تیمار شاهد بود ولی غلظت هموگلوبین در بین دو تیمار سیر و شاهد تفاوت معنی داری از خود نشان نداد(05/0 p>). درصد هماتوکریت و تعداد گلبول سفید تفاوت معنی‌داری در بین دو گروه سیر و شاهد داشت(05/0 p). یافته‌های حاصل از این تحقیق اضافه نمودن10 گرم عصاره سیر به یک کیلوگرم غذای فیل ماهی را به عنوان سطح مناسب این ماده جهت بهبود شاخص ایمنی سلولی پیشنهاد میکند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Garlic Powder on Some Hematological Indices of Beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Sareh Nazerian 1
  • Hosna Gholipour 1
  • Hojatollah Jafarian 2
  • Abbas Esmaeili 2
چکیده [English]

Fish hematology is one of the most important evidence of physiological characteristics and reflecting their water ecosystem and their health, so having a normal range of blood parameters in fish can be used as a biological indicator. 90 beluga with average weight of 1.15± 20.82 Kg were kept on Shahid Rajai reproduction, culture and rehabilitation of sturgeon for 60 days. Fish were fed with diets containing garlic (garlic powder 10 g per dg diet) for 60 days.After anesthetized the fish with clove sampling the fish done from vein tail and behind the anal fin. Immediately after blood sampling using 2 cc syringes, the blood was shed in the he parinized microtube and hematology tests were performed in the laboratory. The results of this study showed that, total hemoglobin and red blood cells in the course of treatment was higher than control but in hemoglobin concentration between the two treatments did not show a significant difference from control and garlic (p>0.05). Hematocrit percent and white blood cell count was significantly different between garlic and control group (p0.05). Finding from this study suggests that, Add10 g garlic extract per kg food is suitable level for improving cellular immunity of beluga.