اثرات ناپلئوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین C و اسید چرب غیراشباع بر روی کارایی تولیدمثلی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نویسندگان

1 -

2 صومعه سرا

چکیده

ماهیان زیتنی آب شیرین در مناطق مختلفی از جهان یافت می‌شوند و در صنعت آکواریوم مورد بهره برداری و تکثیر و پرورش قرار می‌گیرند. از میان منابع متعدد و متنوع غذای زنده، آرتمیا در آبزی پروری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.دلیل این امر، ارزش غذایی بالا، قابلیت هضم زیاد، تنوع اندازه، روش تولید آسان و قدرت تحمل شوری‌های متنوع در این جانور است. در این راستا اثرات ناپلئوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین C و اسید چرب غیراشباع بر روی کارایی تولیدمثلی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) بررسی گردید. بدین منظور ماهیان تحت تیمار‌های مختلف با غذای زنده غنی شده تغذیه شدند. مطابق با نتایج، تیمار تغذیه شده با آرتمیای بالغ زنده و غنی شده با روغن ماهی و 5/0 گرم اسید اسکوربیک با ارائه نوزادانی با میانگین وزن اولیه 9/32 و وزن نهایی 2448 و میانگین بازماندگی 5/93% دارای بالاترین بازدهی در مقایسه با سایر تیمارها بود. بیشترین تعداد نوزادان به ازای هر مولد مربوط به ماهیان تغذیه شده با غذای کنسانتره به همراه آرتمیا بالغ زنده با 116 نوزاد بود. بیشترین میزان وزن اولیه نوزادان مربوط به تیمار شاهد بود که با تیمار آرتمیای بالغ اختلاف معنی‌داری نداشت. بیشترین میزان نسبت جنسی نوزادان مربوط به ماهیان تغذیه شده با غذای کنسانتره به همراه آرتمیای بالغ زنده می‌باشد که در این گونه ماهیان بسیار حائز اهمیت است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of n-3HUFA and Vitamin C-enriched Artemia urmiana nauplii on Growth, Reproductive Performance of Swordtail (Xiphophorus helleri)

نویسندگان [English]

  • Armita Mohavedi 1
  • hamed mousavi 2
  • hamidreza keyhani 1
چکیده [English]

Ornamental freshwater fish are found in several parts of the world. And tapping the aquarium industry and education are proliferating. Among the many and varied sources of live food, Artemia in aquaculture is important. Because of this, high nutritional value, high digestibility Variation in size, easy production method and salinity tolerance in these animals varied. In this regard, the effects of n-3HUFA and vitamin C-enriched Artemia urmiana nauplii on growth, reproductive performance of swordtail (Xiphophorus helleri). Thus, treatment of fish fed with enriched live feed. Research during the live adult Artemia enriched with fish oil and 5/0 g ascorbic acid treatment in triplicate, Average initial weight of 9/32 and the final weight of 2448 gr with an average survival of larvae from 5/93%, the highest efficiency compared with other treatments. . Maximum number of offspring per generation, the fish fed with concentrate feed 116 infants were living with adult Artemia , Most of the initial weight of the infants were fed with adult Artemia treatment showed no significant difference . The highest sex ratio of offspring of fish fed with concentrate feed is live adult Artemia It is very important that these fish.