تأثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل(Pterophyllum scalare)

نویسندگان

-

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل، لاروهای این ماهی با تراکم های 10، 20، 30و40 لارو در لیتر ذخیره سازی شدند. آزمایش‌ها در آکواریوم‌های شیشه‌ای مستطیلی با حجم 30 لیتر انجام شد، هر آکواریوم با 20 لیتر آب پر شد و شرایط اکسیژنی و pH مناسب برای لاروها فراهم گردید. رشد طولی لاروها با فاصله‌های 10 روزه اندازه‌گیری شد و پس از 20 روز بقای لاروی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده‌ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) و با استفاده از بسته-های نرم افزاری Excel و SPSS انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 5 درصد( 05/0p< ) تعیین گردید. نتایج به دست آمده از پرورش لاروها نشان داد که بقای لارو در تراکم‌های پایین(10 و 20 لارو در لیتر) بهتر از بقای لارو ها در تراکم‌های بالاتر (30 و 40 لارو در لیتر) بوده و دارای اختلاف معنی‌دار بوده‌اند(05/0p< ). هرچند بین تراکم‌های 10 و20 به ترتیب با درصد بقای 61/3±5/34و 89/1±75/28 و همچنین بین تراکم های 30 و40 به ترتیب با درصد بقای 89/2±16/21 و 75/4±62/19 اختلاف معنی دار مشاهده نشد( 05/0p>. همچنین بالاترین میانگین طول لاروها پس از 20 روز در تراکم 10 و 20 لارو در لیتر مشاهده گردید (به ترتیب 1/0±7/6 و 06/0±63/6) که دارای اختلاف معنی‌دار با تراکم های 30 و 40 لارو در لیتر (به ترتیب 1/0±6/6 و 06/0±47/6) بوده است (05/0p< ).

عنوان مقاله [English]

Effect of Stocking Density on Growth and Survival of Fish Larvae Angel Lictenstein, 1823 Pterophyllum scalare

نویسندگان [English]

  • hamidreza keyhani
  • Amin Farahi
  • Milad Kasiri
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of stocking density on growth and survival of fish larvae Angel, larval fish densities of 10, 20, 30 and 40 larvae were stored in l. Experiments in a rectangular glass aquarium with a volume of 30 liters, any aquarium was filled with 20 liters of water and oxygen and pH conditions for the larvae were provided. Longitudinal growth of larvae was measured in 10-day intervals after the larval survival was measured 20 days. Data analysis using one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) using software packages of Spss Exel was performed and the presence or absence of a significant difference in the level of 5% (p