بررسی اثر سطوح مختلف پودر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) در جیره غذای ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص‌های خونی، گلوکز خون و میزان بقا

نویسندگان

1 تهران شمال

2 tonekabon branch

چکیده

بهبود کیفیت جیره متناسب با نیازهای غذایی گونه پرورشی، نقش مهمی در رشد و پیشگیری از عوامل بیماری‌زا و کاهش هزینه‌های پرورش دارد. در این میان استفاده از گیاهان داروئی به‌عنوان‌ محرک رشد و ایمنی به علت ایجاد آسیب کمتر به ماهی و محیط زیست نسبت به مکمل‌های شیمیایی اخیرا بیشتر مورد توجه بوده-اند.هدف از این تحقیق، بررسی اثر کاربرد پودر ‌دارچین با توجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانی آن در جیره غذایی ماهی‌ گرین‌ترور(Andinocara rivulatus) بر شاخص میزان بقا و پارامترهای خونی است. بدین منظور تعداد 180 قطعه ماهی‌گرین‌ترور (با میانگین طول کل03/1± 38 میلیمتر و میانگین وزن 5/0± 1گرم) به پنج تیمار در سه تکرار تقسیم گردید. تیمارهای آزمایشی بر اساس چهار جیره غذایی هر یک به ترتیب حاوی، 1/0، 2/0، 3/0 و 1 درصد پودر دارچین و همچنین جیره شاهد فاقد پودر‌دارچین تهیه گردید. طول دوره آزمایش 98 روز بود. شاخص‌های هماتولوژی شامل: شمارش گلبول قرمز، درصد ‌هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش گلبول سفید به همراه شاخص گلوکز سرم خون، میزان بقا در هر تیمار اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 1 درصد دارچین در شمارش کلی گلبول‌ سفید، گلوکز خون اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشت. بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تجویز خوراکی پودر ‌دارچین در سطح 1 درصد در جیره باعث بهبود تعداد گلبول‌های سفید و کاهش گلوکز در ماهی زینتی گونه گرین ترور می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Powdered Cinnamon (Cinnamomum zeylanicm) in the Diet of Fish Green Terror (Andinocara rivulatus) Index, Blood Glucose and Survival

نویسندگان [English]

  • Younes Roozi 1
  • Narges Moraki 1
  • Jalil Zoriyeh 1
چکیده [English]

According to the nutrient requirements of reared fishes and ornamental species, improvement of dietary quality has an important role on growth performance, preventing disease and reducing feed costs in aquaculture. The use of herbal additives as growth stimulators and safety indicators has been recently more considered because of fewer harmful effects on fish, and the environment compare to chemical additives. The aim of this study was to evaluate the effects of cinnamon powder regard to its antioxidant activity in the diet of green terror Andinoacara rivulatus on survival rate and hematological parameters. One hundred eighty green terror fries (with initial weight of 1.00± 0.5 g and initial total length of 38.00± 1/03 mm) divided into five treatments (each treatment with three replicates). Experimental treatments were fed with four diets in concentration of 0.1, 0.2, 0.3 and 1 percent of the cinnamon powder in comparison with diet control (free from cinnamon powder) for 98 days. Evaluating the effect survival (S), Red blood (RBC), hematocrit, hemoglobin, white blood cell (WBC) and the blood-glucose level of each treatment. There was statistically significant difference between fish were fed with one percent of ground cinnamon and control group in WBC, and blood-glucose level. According to the obtained findings in this study, it is concluded that adding ground cinnamon in concentration of one percent to the diet of green terror Andinoacara rivulatus improves WBC and and the blood-glucose level.