بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از فاکتورهای رشد و تغذیه بچه ماهی ازون برون ((Acipenser stellatus

نویسندگان

1 واحد قائم شهر

2 گرگان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد و تغذیه در ازون برون (Acipenser stellatus) بود. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح 1 و 2 درصد الیگوفروکتوز در غالب سه تیمار و 3 تکرار طراحی شد. بچه ماهیها با میانگین وزنی 3 ± 29 گرم، تراکم 10 قطعه در هر ونیر و به مدت 76 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که الیگوفروکتوز اثر قابل توجهی بر فاکتورهای رشد و تغذیه‌ داشت بطوریکه اختلاف معنیداری در دو تیمار آزمایشی حاوی 1 و 2 درصد الیگوفروکتوز نسبت به تیمار شاهد دیده شد (05/0>p). همچنین میزان FCR در تیمار1 درصد، کمتر از سایر تیمارها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که پربیوتیک الیگوفروکتوز قابلیت اثرگذاری بالایی بر عملکرد رشد و کارایی تغذیه دارد و بر این اساس میزان 1% پربیوتیک الیگوفروکتوز در جیره ازون برون پیشنهاد می‌شود.