بررسی میزان توانایی فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ در تراکم‌‌‌های متفاوت جلبک Senedesmus quadricauda جهت کنترل بیولوژیکی اکوسیستم‌های آبی

نویسندگان

گرگان

چکیده

در این تحقیق میزان فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در تراکم‌های متفاوت جلبک Senedesmus quadricauda مورد ارزیابی قرار گرفت. 4 تیمار (1/1، 5/2، 5 و 8 درصد وزن بدن در 25 لیتر آب) که در محیط کشت تک گونه‌ای 8 Z- کشت داده شده بودند، در3 تکرار در نظر گرفته شد. آزمایش 30 روز به طول انجامید و ماهی‌ها نیز در آغاز و پایان آزمایش توزین شدند. نتایج نشان داد با افزایش تراکم جلبک، میزان فیلترکنندگی کاهش یافت. میزان بلع و افزایش روزانه وزن بدن، افزایش یافته و کارایی تغذیه کاهش یافت. مطابق با نتایج تحقیق، بهترین تراکم جلبک برای رشد ماهی، تراکم 8% وزن بدن بود، هرچند کم‌ترین نرخ فیلترکنندگی و کارایی تغذیه را داشت.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Ability of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) Filtration in Different Algal Densities Senedesmus Quadricauda (for Biological Control of Aquatic Ecosystems)

نویسندگان [English]

  • hadiseh Geraylou
  • Fakhriyeh Omidi
  • Abbas Hosseini
  • mohammd sodagar
چکیده [English]

In this study filtration rate of silver carp (Hypophthalmichthys Molitrix) was evaluated on differ densities of algae Senedesmus Quadricauda. 4 treatments (1/1, 2/5, 5 and 8% of body weight) that were cultured in medium of Z-8 with a single species were found with three replications. Experiment was repeated 30 days. The fishes were also weighed at the beginning and end of the experiments. Results showed that filtration rate reduced with increasing algal density and ingestion rate and daily body weight gain increased and feed efficiency reduced. 8% of body weight density is the best algal concentration for fish growth, but the filtration and feed efficiency is the lowest