جمعیت جلبک های سبز – آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس

نویسندگان

1 آزاد شهر

2 آزادشهر

3 تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعه تنوع، تراکم و فراوانی جمعیت جلبک‌های سبز-آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس از خرداد تا آبان ماه سال 1390 می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده در طول دوره تحقیق تعداد 10 جنس مختلف شناسایی گردید. از جنبه تجزیه و تحلیل آماری هیچ اختلاف معنیداری بین میانگین تراکم ماهانه، استخرها و فصول مختلف جمعیت جلبک های سبز-آبی مشاهده نگردید (P>0.05). بطورکلی در بین جنس های شناسایی شده، جنس‌های Merismopedia SP. و Anabaenopsis SP. با 20 و 1 درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد فراوانی بودند. بر اساس ضریب همبستگی فاکتورهای آب و میانگین تراکم ماهانه جمعیت جلبک‌های سبز-آبی استخرهای مختلف، فاکتور دمای آب با 858/0- دارای همبستگی بالا و معنی‌داری بود. این رابطه بین سایر فاکتورهای آب و میانگین تراکم جمعیت مشاهده نگردید. بطورکلی تغییر جمعیت جلبک‌های سبز- آبی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس تحت تأثیر فاکتورهای محیطی همچون دمای آب و ماهیان پرورشی می-باشد.

عنوان مقاله [English]

Green-Blue Algae Community of Warm Water Fishes at East of Golestan Province, Gonbade Kavous city

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Kamali 1
  • Amir Rahimi 2
  • Rezvan Mousavi 3
چکیده [English]

The aim of this study was estimate of biodiversity, density and frequency of green-blue algae community of warm water fish ponds in Gonbade kavous city at east of Golestan Province. Sampling act was done during one culture period from June to November 2011. The results obtained during the research period, 10 different genuses were identified. From statistical aspect, there is no significant differences between means density of different months, ponds and seasons observed (P>0.05). Generally, the highest and lowest frequency percent between identified genuses belongs to Merismopedia sp and Anabaenopsis sp with 20 and 1 % respectively. The based on correlation coefficient analysis between green-blue algae community density and water physico-chemical parameters show that total density means of green-blue algae community had high and significant correlation with water temperature parameter -0.858. Other water physico-chemical parameters had no correlation relative with green-blue algae community. The results show that density changes of green-blue algae community of east of Golestan province, Gonbade kavous city fish ponds affected by environment parameters such as water temperature and culture fishes.