بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهای رشد و تغذیه ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss

نویسندگان

1 واحد بابل

2 واحد تهران

چکیده

موفقیت در تمامی سیستم‌های پرورش ماهی نیازمند تغذیه مطلوب به منظور رشد مناسب، حفظ سلامت و افزایش مقاومت در برابر عوامل نامناسب محیطی نظیر انواع استرس‌ها و بیماری‌ها می‌باشد. به طوریکه وجود مکمل‌های ویتامینی و معدنی برای بهبود رشد و سلامت بیشتر ماهیان به جیره‌های غذایی اضافه می‌گردند. نقش‌های مختلفی در رابطه با ترکیبات غذایی بیان شده است که از آن جمله می‌توان به سوخت و ساز بهتر غذا، افزایش سختی ومقاومت استخوان‌ها، تبادلات یونی و تعادل بهتر اسمزی اشاره نمود. آهن از جمله عناصر ضروری برای ماهی و سایر موجودات عالی است که در همه سلول‌های موجودات زنده وجود دارد و نقشی کلیدی در تغذیه و متابولیسم آنها بازی می کند. این تحقیق به بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) به عنوان شکل جدیدی از ترکیب آهن بر برخی شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای‌رنگین کمان پرداخته است. طی این تحقیق، تعداد 396 عدد بچه ماهی قزل‌آلا از نژاد فرانسوی (Aqualand) تهیه و پس از سازگاری با محیط مزرعه با استفاده از غذای پایه (تیمار شاهد) در سه نوبت به مدت چهار روز تا حد سیری غذادهی شدند، سپس شش تیمار که با اضافه نمودن 0، 15، 30، 45، 60 میلی‌گرم نانو ذره آهن به شکل یون آزاد و 60 میلی‌گرم سولفات آهن به هر کیلو‌گرم از غذای پایه تهیه شده بود، به مدت هشت هفته تغذیه شدند. تأثیر آهن بر رشد ماهیان بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو ذره آهن خنثی در سطح 30 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک، سبب افزایش عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی می‌گردد

عنوان مقاله [English]

Survey on Effects of Different Levels of Nano Iron on Growth and Nutrition Performance in Rainbow Trout

نویسندگان [English]

  • Shayan Ghobadi 1
  • Hooman Rajabi 2
  • Mehdi Hosseinifard 1
  • Leila Palangi 1
چکیده [English]

Proper feeding is necessary to have appropriate growth, health and also to increase resistance to inappropriate condition such as stressors and diseases. Therefore mineral and vitamin supplements are added to fish diet to improve its growth and health. Food supplements have different roles in diet. These cause better food metabolism, higher hardness and strength of bones, better ionic exchanges and osmotic balance. Iron is an essential element for fish and other vertebrates and there is in all cells. It plays key role in feeding and metabolism. This survey was conducted to evaluate the effects of different levels of Iron nano particle on some growth and feeding parameters in Rainbow trout. 396 rainbow trout fry (Aqualand) were prepared and adapted to new condition. They were feed to saturation with basal diet three times a day for four days. Then fish were divided in to 6 treatments. Different levels of Iron nano particle (0, 15, 30, 45 and 60 mg/Kg) and also 60 mg/ kg ferrous sulfate were added to basal diets for each treatments. Fish were feed for eight weeks. Effects of Iron were studied on fish growth. Results showed that 30mg/Kg Iron nano particle improved feeding and growth performance of rainbow trout fry.