تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر روی فاکتورهای رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Astronatus ocellatus)

نویسندگان

1 واحد خوزستان

2 واحد سنندج

3 واحد آبادان

چکیده

تامین نیازهای تغذیه ای ماهیان یکی از ارکان مهم در موفقیت‌آمیز بودن روند پرورش و نگهداری ماهیان می‌باشد. بسیاری از جیره‌های غذایی مصنوعی مورد استفاده در آبزیان به علت مشکلاتی که در کیفیت اولیه مواد خام و یا تاثیرات مضر مراحل فرآوری غذا بر روی ترکیبات آن می گذارد تأمین‌کننده نیازهای تغذیه ای ماهیان نمی باشد لذا استفاده از مکمل های غذایی در بسیاری موارد امری اجتناب ناپذیر است. ژل آلوئه ورا با داشتن ترکیبات مفیدی مانند هشت آمینو اسید ضروری ، مونوساکارید و پلی ساکاریدها، ویتامین های C، 12B، 6B، 2B، 1B، AوE و مواد معدنی می توان به عنوان یک مکمل با ارزش و طبیعی در جیره غذایی آبزیان استفاده نمود.در این تحقیق اثر تجویز خوراکی عصاره خام گیاه آلوئه ورا در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) با میانگین وزنی 56/2 ± 57/17 گرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 54 عدد ماهی در سه تیمار هر کدام با 3 تکرار منظور گردید، در این تحقیق دو تیمار شامل غلظت‌های 2 و 5 درصد عصاره خام گیاه آلوئه ورا با خوراک سایز 8/0 میلی متر شرکت بیومار مخصوص ماهیان گوشتخوار مخلوط شده و ماهی‌ها به مدت 60 روز با این خوراک تغذیه گردیدند. تیمار شاهد با خوراک فاقد عصاره آلوئه ورا تغذیه شدند. نتایج مشخص کرد که تجویز میزان 5% عصاره گیاه آلوئه ورا باعث افزایش معنی داری در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب چاقی و کاهش ضریب تبدیل غذایی به نسبت تیمار حاوی 2% آلوئه ورا و تیمار شاهد می‌گردد (05/0 

عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe Vera Extracts on the Growth, Survival Factors of Oscar Fish (Astronatus Ocellatus)

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Saeedi 1
  • Behnam Salimi 2
  • Noshin Mahmoudi 1
  • Sahar Jalili 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of stocking density on growth and survival of fish larvae Angel, larval fish densities of 10, 20, 30 and 40 larvae were stored in l. Experiments in a rectangular glass aquarium with a volume of 30 liters, any aquarium was filled with 20 liters of water and oxygen and pH conditions for the larvae were provided. Longitudinal growth of larvae was measured in 10-day intervals after the larval survival was measured 20 days. Data analysis using one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) using software packages of Spss Exel was performed and the presence or absence of a significant difference in the level of 5% (p