تاثیر مخلوط پربیوتیک الیگوساکارید (MOS) و بتا 1و3 گلوکان بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella

نویسندگان

1 واحد تهران

2 واحد بابل

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مخلوط پربیوتیک مانان الیگوساکارید (MOS) و بتا1و3 گلوکان بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی به مدت 56 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر(شاهد)، 5/0، 5/1 و 5/2 و 5/3 گرم مخلوط پربیوتیک MOS و و بتا1و3 گلوکان به ازای هر کیلوگرم جیره، در قالب 5 تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون 15 مخزن با حجم آبگیری 1400 لیتر انجام شد. تعداد 50 عدد بچه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزن ابتدایی 42/0 ± 54/12 گرم درون مخازن ذخیره سازی شدند و تا حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج این تحقیق، سطوح مختلف مخلوط MOS و بتا1و3 گلوکان مصرفی در جیره تأثیر معنیداری بر هیچ‌یک از فاکتورهای رشد، تغذیه، بازماندگی و یا ترکیب لاشه نشان ندادند (05/0 

عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Mixture of Prebiotic Mannan Oligosacharide (MOS) and β-Glucan on Growth Performance, Survival Rate and Body Composition of Juvenile Grass Carp (Ctenopharyngodon Idella)

نویسندگان [English]

  • Elham Khodabakhsh 1
  • Shayan Ghobadi 2
چکیده [English]

Effect of dietary mixture of Prebiotic Mannan oligosaccharide (MOS) and β-1,3Glucan, on growth performance, survival and body composition in Grass carp juvenile (Ctenopharyngodon idella) were investigated for 56 days. Practical diets were supplemented with 0, 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 g/kg mixture of MOS and β-1,3Glucan in a totally randomized design trial in triplicate groups. The experiment carried out in 15 fiberglass tanks which filled with 1400 lit water. 50 Grass carp juveniles with initial average weight 12.54 ± 0.42g were stocked and fed up to satisfy. As the results no significant differences in body composition or growth performance were observed between treatments and control (p>0.05).The experiment indicated that dietary mixture of Prebiotic Mannan oligosaccharide (MOS) and β-1,3Glucan has not benefit effects on juvenile Grass carps.