بررسی فون انگلی ماهیان رودخانه گرم رود شهرستان آمل تابستان 1390

نویسندگان

واحد بابل

چکیده

در این تحقیق اولین بار فون انگلی ماهیان غالب رودخانه گرم‌ رود شهرستان آمل استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. طی این بررسی تعداد ۱46 عدد ماهی در فصل تابستان ۱۳۹۰ توسط صیادان محلی صید شد. که شامل 10 عدد گاوماهی شنی (Neogobius fluviatilis) ، 4 عدد گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus)، 43 عدد سیاه ماهی (Capoeta capoeta)، 73 عدد خیاطه (Albernoides bipunctatus)، 5 عدد سفید رودخانه‌ای (Leuciscus cephalus)، 7 عدد سگ ماهی جویباری (Cobitis taenia) و 4 عدد نماچیلوس (Nemacheilus nemacheilus) می‌باشند. پس از صید، ماهیان بصورت زنده و با آب همان منطقه به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل منتقل شدند و بعد از ثبت طول ، ماهیان مورد بررسی انگل‌های داخلی و خارجی قرارگرفتند. در بررسی‌های انگلی که در این تحقیق انجام شد انگل‌های منوژن داکتیلوژیروس و دیپلوزون، نماتودهای کوکولانوس، کونتراسکوم، رابدوکونا و ترماتد پرونوپریمنا و سستود بوتریوسفالوس از ماهیان آلوده جدا شد. بیشترین درصد آلودگی در ماهی سفید رودخانه‌ای و سیاه ماهی مشاهده شد(P

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fish Parasite Fauna in Garmrood River in Amol, Summer 2011

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Hossienifard
  • Mohammadreza Yousefi
  • Ana Yaghobi
چکیده [English]

In this study, a total of 146 specimen of fish species from Garmrood River of Amol, Mazandaran province in the summer 2011 were caught by local fishermen which including ,10 sand goby (Neogobius fluviatilis),4 round goby (Neogobius melanostomus), 48 Capoeta capoeta, 73 Albernoides bipunctatus, 5 Leuciscus cephalus, 7 Cobitis taenia and 4 Nemacheilus nemacheilus. The fishes were transported a live to laboratory of Islamic Azad University of Babol. They killed by cutting their spinal cord and then measured. Monogenes such as Dactylogyrus and Diplozoon, Nematodes (Rhabdocona, Pronoprymna, Cuculunus sp., Contracaecum sp.) and Cestods (Bothriocephalus) were found in infected fish. The most percentage of infection was observed in Leuciscus cephalus and Capoeta capoeta whereas there was no infection in sand goby and round goby.