بررسی تأثیرات کشنده محلول ضدعفونی‌کننده کلردار خانگی در ماهی کپور سرگنده(Hypophthalmichthys nobilis) و کاراس طلایی (Carassius auratus)

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از مواد آلوده‌کننده محیط‌های آبی، مواد شوینده است که با توجه به افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت در جهان به میزان زیادی تولید می‌شود و از طرق مختلف به منابع آبی سطحی و زیرزمینی راه پیدا می‌کند. ورود این شوینده‌ها به اکوسیستم‌های آبی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر حیات آبزیان داشته باشد. از این رو در این تحقیق سمیت حاد کوتاه مدت مواد شوینده هیپوکلریت سدیم بر روی بچه ماهیان بیگ هد و ماهی حوض به ترتیب با میانگین وزنی 1±39 گرم و 1±11گرم به منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ماهیان در 96 ساعت مطالعه گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از آزمایش، از نرم‌افزارهای SPSS وپروبایت آنالایزر استفاده شد. آزمایشات به صورت ساکن (Static) و بر اساس روش استاندارد O.E.C.D به مدت 4 شبانه روز انجام شد. بر اساس نتایج بدست‌آمده سمیت حاد برای بچه ماهیان کپور سر گنده و ماهی حوض به ترتیب 25/34 و 79/41 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید و در ادامه حداکثر غلظت مجاز (M.A.C Value) این سموم به ترتیب 425/3 و 179/4 میلی‌گرم در لیتر حوض محاسبه شد. بر اساس نتایج بدستآمده، ماهی بیگ هد درمقایسه با ماهی‌ حوض ازمقاومت کمترین سبت به هیپ وکلریت سدیم برخورداراست.

عنوان مقاله [English]

Study on the Lethal Effects of Chlorine Bleach Disinfector Soluble on Big Head Carp (Hypophthalmichthys nobilis) and Gold fish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Hedayati 1
  • Hamed Ghafari 2
چکیده [English]

One of the pollutant materials in aquatic ecosystems is detergents that are inappropriate due to the increasing population in the world and in different ways to produce large amounts of groundwater and open surface water resources. These entry detergents to aquatic ecosystems can have adverse effects on aquatic life. So in current study acute toxicity of bleach on fry species of bighead carp and goldfish with average weight of 39±1 and 11±1 gr for detect of 50% mortality of population were studied in 96 hours. The analysis of data obtained from experiments was with SPPS software and Probit analyzer. The study wason static base with O.E.C.D method in 4 days. Based on the results, the acute toxicity of bighead carp and goldfish were 34.25 and 41.79 mg per liter respectively was calculated and then the maximum allowable concentration (MAC Value) of these toxins were 3.425 and 4.179 mg per liter respectively. Based on the results, during exposure to bleach the bighead carp fish has less resistance in compare with goldfish.