مطالعه فاکتورهای خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) پس از اضافه‌کردن عصاره هیدروالکلی گیاه اسفرزه (Plantagoovata)

نویسندگان

1 دانشگاه خوزستان

2 شهید چمران

3 دانشگاه تهران

4 Oromiyeh

چکیده

در دهه اخیر پرورش ماهی توانسته بخشی از نیازهای پروتئینی بشر را فراهم کند. با توجه به اهمیت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در آبزی پروری، افزایش بیماری‌های عفونی در مزارع پرورشی و همچنین عدم کارایی داروهای سنتزی، بر آن شدیم تا تأثیر عصاره گیاه اسفرزه Planta goovata بر فاکتورهای خونی که یکی از نشانه‌های سلامت ماهی می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی یاسوج اجرا شد.360 قطعه ‌بچه‌ماهی ‌با وزن‌ متوسط 23/5±30 گرم به چهار تیماردر سه تکرار تقسیم گردیدند. تیمارها باغذای حاوی صفر(کنترل)، 1/0، 5/0 و 1 درصد عصاره به مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد برخی فاکتورهای خونی تحت تأثیر عصاره قرار گرفتند بطوری‌که بین هماتوکریت، گلبول‌های قرمز، حجم متوسط گلبولی(MCV) در تیمار 1 درصد و کنترل افزایش معنی‌داری وجود دارد(05/0P). می‌توان نتیجه گرفت که عصاره هیدروالکلی اسفرزه بر فاکتورهای خونی مربوط به گلبول‌های قرمز ماهی قزل آلا تأثیر مثبتی دارد.

عنوان مقاله [English]

Studies on Alcoholic Extract of plantago ovata on Some Hematological Parameters of Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Mohammadi 1
  • Mojtaba Alishahi 2
  • Amir Aramon 3
چکیده [English]

Pisciculture has benefited human being during last decades. Among different species Oncorhynchus mykiss is of great important. Its increasing mortality due to infectious diseases and also infectivity of synthetic drugs motivated us to evaluate the effect of alcoholic extract of plantago ovata on some hematological parameters of this species. Hematological parameters could act as symptoms of health and fitness. This research was done in research center of cold water fish in Yasouj. Treatments were different doses of alcoholic extract of plantago ovata seeds (0.1, 0.5 and 1 percent). Each treatment was replicated three times and each replicate contained 30 individuals (30+5.23 g). Experiments were conducted in a completely randomized design and results were taken and noted done after 60 day feeding. Hematological parameters including hematocrite amount (PCV), red blood cells and median globular volume were affected significantly at doses 1 percent (p0.05). All and all it could be deduced that alcoholic extract could affect hematological parameters in related to red blood cells hence addition of this extract to daily diet could enhance hematopoiesis.