بررسی پرورش توأم کپورماهیان با اردک

نویسندگان

واحد اهواز

چکیده

این تحقیق در سال 1392 با هدف افزایش بهره وری در تولید و پرورش توأم کپور ماهیان با اردک انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح آماری تصادفی، 2 تیمار با سه تکرار در دو استخر 3 هکتاری انجام گرفت. در هر دو تیمار شاهد و تیمار یک 2650 قطعه بچه ماهی شامل 1200 قطعه فیتوفاگ، 250 قطعه بیگ هد، 400 قطعه آمور و 800 قطعه کپور معمولی معرفی گردید. در استخر تیمار یک 450 قطعه اردک 15 روزه 300 گرمی‌در 3 مرحله طی دوره پرورش کپورماهیان معرفی شدند. میانگین میزان دما در استخر شاهد و تیمار یک 92/2±68/28 به دست آمد. همچنین میزان pH در استخر شاهد و تیمار یک 68/0±70/8 و 55/0±61/8 به دست آمد. میزان تولید کپور ماهیان در استخر شاهد در هر هکتار 5085 کیلوگرم و تولید در استخر تیمار یک 5385 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در استخر تیمار یک که پرورش توام با اردک انجام شد وزن اولیه و وزن نهایی اردک‌ها به ترتیب 300 و 3400 گرم به دست آمد. بین میزان رشد در کپور ماهیان پرورشی دو استخر شاهد و تیمار یک اختلاف معنی‌داری وجود داشت (P

عنوان مقاله [English]

Study of Carp Fish Reared together with the Ducks

نویسندگان [English]

  • Azam Mohammadsalehi
  • Abolfazl Askari
  • Mohammad Velayatzadeh
چکیده [English]

The study done in 2013 with the aim of increasing productivity in carp fish breeding together culture ducks. Using two pools with 3 hectares area. used 2650 fry consist 1200 pieces silver carp, 250 pieces Big Heads, 400 pieces Grass carp and 800 pieces of common carp.450 Ducks15-day with 300 g weight use in the pond. Average temperature in ponds was 28.68 ±2.92. pH in control pond was 7.80±0.68 and 8.61±0.55 in treatment ponds. Production rate was 5085 kg per hectare in cyprinids in control ponds and treatment ponds produce was 5385 kg per hectare. Treated in a pool that was cultivating combination with ducks initial weight was300 g and final weight was 3400 g. Growth rates between the treatment and control carp farmed fish in the pool, there was a significant difference (P