بررسی اثر مکمل میکروبی باکتوسل بر شاخص‌های رشد و بقا و فاکتورهای ایمنی در (Rutilus frisii kutum) بچه ماهی سفید

نویسندگان

1 واحد تهران

2 بندر انزلی

چکیده

برای بررسی اثر مکمل میکروبی باکتوسل بر شاخص رشد و بقا و فاکتورهای ایمنی در بچه ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) ، تحقیقی صورت گرفت که در آن اثر 4 تیمار آزمایشی حاوی سطوح صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم پروبیوتیک باکتوسل برکیلوگرم غذای ماهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش طی مهر تا آذر ماه 1392 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خجیر واقع در شرق تهران به اجرا در آمد و طی آن600 بچه ماهی سفید با میانگین وزن اولیه2/0 ± 3 گرم، طی یک دوره 60 روزه توسط جیره‌های آزمایشی که هر یک واجد سه تکرار بودند، مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از این مکمل میکروبی، تأثیر محسوسی بر رشد طولی و وزنی بچه ماهیان ایجاد نکرد (05/0(p> بررسی پارامترهای خونی بیانگر افزایش میزان هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول‌های قرمز خون با استفاده از پروبیوتیک باکتوسل درجیره های غذایی بود. بررسی گلبول های سفید خون، بیانگر افزایش معنی‌دار تعداد آنها همزمان با استفاده از پروبیوتیک باکتوسل بود (01/0 .(p

عنوان مقاله [English]

A Survey of Bactocell Microbial Complementary on Growth, Survival and Immunological Factors of Kutum( Rutilus frisii kutum)

نویسندگان [English]

  • Elham Rostandeh 1
  • Mehdi Shamsaei 1
  • Shahram Behmanesh 2
  • Zhila Nikpour 1
چکیده [English]

In order to survey the effects of bactocell microbial probiotic on growth, survival and immunological factors of Kutum (Rutilus frisii kutum),an experiment was done which the effects of 4 different levels (0 , 100, 200, 300mg/kg) of Bactocell food supplementary probiotic with three replicate were surveyed on kutum fry in it. The experiment was done in Khojir natural resources research station in Tehran during June to December of 2013. 600 Kutum fry in 4 treatments with 3 repeat fed by experimental ration during 60 days. The results of experiment showed Bactocell had no considerable effects on kutum growth factors in different treatments (p>0.05). A survey of blood parameters indicate that Red Blood Cells, Hematocrit, and Hemoglobin increased along with bactocell amount increment in treatments(p