بررسی اثرات غذای زنده و تجاری بر روی رشد و بقاء لارو ماهی آزاد دریای خزر (Salmotrutta caspius)

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات تهران

2 واحد تهران

چکیده

طی پژوهشی 30 روزه اثرات غذای زنده و تجاری پلت بر روی رشد و بقاء لارو ماهی آزاد دریای خزر و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار غذایی و 3 تکرار بررسی گردید. تعداد لاروهای مورد استفاده در این آزمایش 120 عدد بود که تغییرات وزن، طول، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن روزانه و نرخ بقا آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین وزن و طول اولیه لاروها به ترتیب 13±90 میلی گرم و 5/1±23 میلی متر بود. تیمارهای ششگانه غذایی شامل تیمار(1): ناپلیوس آرتمیا تازه تخم‌گشایی شده و گاماروس تازه آسیاب شده هر کدام به نسبت 50 درصد. تیمار(2): ناپلیوس آرتمیا تازه تخم‌گشایی شده و غذای تجاری پلت هر یک به نسبت 50 درصد. تیمار(3): گاماروس تازه آسیاب شده و غذای تجاری پلت هر کدام به نسبت50 درصد. تیمار(4): غذای تجاری پلت(100درصد) تیمار شاهد. تیمار(5): ناپلیوس آرتمیا تازه تخم‌گشایی شده(100درصد). تیمار(6): گاماروس تازه آسیاب شده(100درصد) بود. نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مورد بررسی در لاروها مبین آن بود که در پایان روز سی ام، رشد و بقای لاروها در تیمار3 نسبت به لاروها در تیمار 4 (شاهد) تفاوت معنی‌داری را نشان نداد(05/0P). از تیمارهای مورد بررسی، لاروهای تیمار 5 نسبت به سایر تیمارها بهترین رشد و بقا را داشت (05/>0P).

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effects of Live and Commercial Food on Growth and Survival Rate of Caspian Salmon (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darhani 1
  • Mahsa Mohammadi 2
  • Mehdi Shamsaei 2
  • Yasser Abdollahtabar 2
چکیده [English]

This study was carried out during 30 days and effects of live and commercial food on growth and survival rate of Caspian salmon(Salmo trutta caspius) fry had surveyed under a complete random of design with 6 treatments and 3 repeats. The number of used fry in this experiment was 120 which the factors such as weight, length, specific growth rate(SGR), daily growth rate(DGR) and the survival rate(SR) were studied in culture fishes. Fry initial weight and body length were 90±13 mg and 23±1.5 mm respectively. The treatments consisted of various food including: (1)50% newly hatched Artemia + 50% fresh mixed Gammarus (2) 50% newly hatched Artemia+50% commercial food (3) 50% fresh mixed Gammarus + 50% commercial food (4) 100% commercial food. (5) 100% newly hatched Artemia (6) 100% fresh mixed Gammarus. Results of data variance analysis of surveyed fry factors showed no significant differences at the end of 30th day, in growth and survival rate factors among treatment 3 compared to treatment 4 fry, however all treatments fry which fed with 100% newly hatched Artemia had better growth and survival rate compared to all treatments which fed with artificial food (p