بررسی وضعیت عوامل غیرزیستی (سنجه های فیزیکوشیمیایی) در آب استخرهای پرورش میگوی وانامی (Litopeneus vannamei) مجتمع حله استان بوشهر

نویسندگان

1 گرکان

2 گرگان

3 بوشهر

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی برخی از پارامتر‌های کیفیت آب استخر‌های پرورش میگوی وانامی در منطقه حله استان بوشهر و ارایه راهکارهایی، درجهت بهبود مدیریت کیفیت آب استخر‌های پرورش میگوی وانامی در این منطقه، در طول دوره پرورش 120 روزه، انجام گردید. این تحقیق، در 7 استخر یک هکتاری، با تراکم 22 قطعه میگو در هر متر مربع، در مجتمع پروشی حله استان بوشهردرسال 1392 به اجرا گذاشته شد. از پارامتر‌های اکسیژن، دمای آب، شوری، آمونیاک و نیتریت آب استخر‌ها، به صورت هر 15 روز یک بار، در دوره پرورش نمونه برداری انجام گردید. در پارامتر‌های مورد بررسی در طول دوره پرورش، روند منظمی مشاهده نشد. بیشترین تغییرات در پارامتر‌های مورد بررسی، از ماه دوم پرورش (اواسط تیرماه) تا اواخر دوره پرورش (شهریور ماه) مشاهده شد. طبق نتایج بدست آمده، میزان پارامتر‌های دما (٩٨/٢±٩٣/٣٠ درجه سانتی‌گراد)، شوری (١٦/٥±٦٨/٤٧ میلی‌گرم بر لیتر) و آمونیاک آب ( ٤٦/٠±٩١/١ میلی‌گرم بر لیتر) بالاتر از حد مجاز برای زیست میگو گزارش شدند و میزان پارامترهای اکسیژن (٧٧/٠±٦٢/٣ میلی‌گرم بر لیتر) و نیتریت (006/٠±٠٠٧/٠ میلی‌گرم بر لیتر)، در حد مجاز برای زیست میگوی وانامی مشاهده شدند. به همین خاطر جهت دستیابی به تولید مطلوب، تجدید نظر در زمینه کوددهی، غذادهی، تعویض آب و همچنین استفاده از هواده در استخر ها، بخصوص از ماه دوم پرورش(تیرماه)، ضروری بنظر می‌رسد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Situation of Non-biological Factors (Physicochemical Measures) Ponds of Shrimp (Litopeneus vannamei) Water in Complexes of Helle in Bushehr

نویسندگان [English]

  • Fakhriyeh Omidi 1
  • Seyyed Abbas Hosseini 2
  • Rasoul Ghorbani 2
  • Abbasali Zendeboudi 3
چکیده [English]

This research aimed to assess factors of water quality in ponds L. vannamei in site of Bushehr Helle and provide solutions to improve water quality shrimp L. vannamei were conducted in this area, during the period of 120 days. This studies was conducted across the 7- Hectare pond with a density of 22 shrimp per square meter in breeding site of Bushehr Helle in 2013. From parameters of water oxygen temperature, salinity, ammonia and ponds water nitrite was done samplin every 15 days. The studied parameters during the breeding period were no in regular trend. Most changes were observed in the parameters from the second month of breeding (mid- july) until late period (September). According to the results, the rate of temperature (30.93±2.98 °C), salinity (47.68±5.16 mg/L) and water ammonia (1.91±0.46 mg/L) were higher than the limit for the shrimp environment. Amount of oxygen (3.62±0.77 mg/L) and nitrite (0.007±0.006) parameters were in appropriate limit for the shrimp (L. vannamei) environment. in order to achieve optimum production, a revision of fertilization, feeding, water changes and using aeration in ponds, especially in the second month of rearing seems to be necessary