نویسنده = فاطمه مشیدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)، در طی مراحل اولیه تکوین

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 67-76

فاطمه مشیدی؛ سهیل ایگدری؛ سید حامد موسوی ثابت