نویسنده = ابوالقاسم روحی
تعداد مقالات: 1
1. لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک سندسموس

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 55-66

علی گنجیان؛ مریم قاسم نژاد؛ متین شکوری؛ فاطمه گنجیان؛ یداله چاشنی دل؛ معصومه خسروی؛ ابوالقاسم روحی؛ وحید فارابی