نویسنده = شقایق حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ناهنجاری اسکلتی ناشی از کمبود فسفر در لارو ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus, Yakovlev, 1870)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 11-18

سهراب احمدی وند؛ سهیل ایگدری؛ شقایق حسن پور